ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Darlıklarında Ksenogreft ve Pulmoner Homogreft Kullanımı
Yüksel Atay, Tahir Yağdı, Hasan Reyhanoğlu, *Hasan Güven, *Ertürk Levent, *Arif Ruhi Özyürek, Emin Alp Alayunt
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
Amaç:Bu çalışma sağ ventrikül çıkım yolu (RVOT) darlığı tamirinde kullanılan pulmoner homogreft kondüitlerle, ksenogreft kapaklı konduitlerin kısa ve orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla planlanmıştır.
Materyal ve Metod: Ocak 1997 - Temmuz 2002 tarihleri arasında kliniğimizde RVOT darlığı nedeniyle 19 olgu opere edilmiştir. Dokuz olguda (%47.3) kliniğimiz homogreft laboratuvarından sağlanan kriyoprezerve pulmoner homogreft, 10 olguda ise (%52.6) ksenogreft (8’inde Cryolife-Ross stentless porcine biyoprotez ve 2’sinde bovine juguler ven pulmoner kapaklı kondüit) kullanılmıştır.
Bulgular: Pulmoner kondüit kullanılarak ameliyat edilen olgularda postoperatif erken dönem hastane mortalitesi %21.05 olarak saptanmıştır. Ksenogreft grubunda bu oran %30 (3/10), homogreft grubunda ise %11.1 (1/9) olarak bulunmuştur. Ortalama takip süresinin sonunda ksenogreft implante edilen olguların %85.7’sinde (6/7) ekokardiyografi ile minimal pulmoner yetmezlik saptanırken, homogreft grubundaki olguların %12.5’unda (1/8) minimal pulmoner yetmezlik saptanmıştır (p = 0.026). Ortalama 24.6 aylık takipte her iki grupta konduit kapaklarda kalsifikasyon veya darlığa rastlanmamıştır ve hiçbir hastaya kondüit greft disfonksiyonu nedenli reoperasyon uygulanmamıştır.
Sonuç: Sağ ventrikül çıkım yolu darlıklarında postoperatif erken ve özellikle de geç dönemde hastanın prognozu büyük oranda sağ ventrikül performansı ile doğru orantılıdır. Bu amaçla kullanılan ksenogreftler kabul edilebilir erken ve orta dönem sonuçları ile homogreft kullanma imkanının olmadığı durumlarda alternatif olarak kullanılabilir.
Keywords : Ksenogreft, pulmoner homogreft, bovine jugular ven konduiti, sağ ventrikül çıkım yolu darlığı
Viewed : 16211
Downloaded : 3079