ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkin Yaş Koroner Arter Çıkış Anomalilerinde Ateroskleroz ve Cerrahi Tedavi
Nilgün Ulusoy Bozbuğa, Vedat Erentuğ, Hasan Ardal, Denyan Mansuroğlu, Hasan Basri Erdoğan, *Alper Onbaşılı, Hakan Akkaya, Kaan Kırali, Esat Akıncı, Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Amaç: Koroner çıkış anomalilerinde ateroskleroz tanısı komplet koroner revaskülarizasyon kararında önemli rol oynar. Bu çalışmada, koroner çıkış anomalisi bulunan 12 olgunun klinik tablo, aterosklerozun lokalizasyonu ve derecesi ile cerrahi yaklaşımlarla ilgili deneyimimizi gözden geçirilmiştir.

Materyal ve Metod: Koroner çıkış anomalisi ile aterosklerotik koroner arter hastalığı bulunan 9 olguya koroner arter bypass greftleme (KABG) ameliyatı yapılmıştır. Bir olguya koroner arterleri anjiyografik olarak aterosklerotik olmamasına karşın anjina pektorisin tedavisi için KABG uygulanmıştır. Çıkış anomalisi olan, fakat aterosklerotik lezyon saptanmayan 2 olguda ise bu koroner arterlere KABG gerekmemiştir.

Bulgular: Oniki olguda erken mortalite görülmedi. Koroner revaskülarizasyon uygulanan olguların hiçbirinde perioperatif miyokard enfarktüsü görülmedi. Bir hasta postoperatif 28. günde mediastinite bağlı sepsis tablosu ile kaybedildi.

Sonuç: Koroner arter çıkış anomalileri ile ateroskleroz arasındaki ilişki özellikle KABG yapılması planlanan genç hasta grubunda göz önünde bulundurulmalıdır. Bu grup hastalar mortalite ve morbidite risk artışı olmaksızın cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir.

Keywords : Koroner arter anomalisi, ateroskleroz, koroner bypass
Viewed : 14202
Downloaded : 3365