ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yeni Bir Açık Kalp Cerrahisi Merkezi: Kayseri Devlet Hastanesi’nin 3 Yıllık Deneyimi
Alptekin Yasım, Ramazan Aşık
Kayseri Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Kayseri
Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde yapılan açık kalp ameliyatlarının sonuçlarını değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde Nisan 2000 - Haziran 2003 tarihleri arasında toplam 151 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Ellialtı olgu koroner arter hastalığı sebebiyle, 70 olgu kapak hastalığı sebebiyle, 1 olgu koroner arter hastalığı ve kapak hastalığı sebebiyle, 21 olgu konjenital kalp hastalığı sebebiyle ameliyat edilirken 3 olgu diğer sebepler yüzünden opere edilmiştir.

Bulgular: 4 – 80 yaş arasındaki hastalar toplam 222.8 hasta yılı takip edilmişlerdir. Hastane mortalitesi 6 olgu ile %3.67, geç mortalite 5 olgu ile %3.44’dür. En sık mortalite sebebi düşük kardiyak output idi. Geç mortalitenin linearize hızı %2.2 / hasta yılı olarak bulunmuştur. Erken dönem komplikasyon oranı %4.63, geç dönem komplikasyon oranı %6.89’dur. En sık komplikasyon sebebi antikoagülasyona bağlı problemlerdi. Geç komplikasyonların linearize hızı %4.5 / hasta yılı olarak hesaplandı.

Sonuç: Anjiyografi ünitesi olmayan bir devlet hastanesinde açık kalp cerrahisi rutin olarak başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Keywords : Açık kalp cerrahisi, yeni bir kardiyak merkez
Viewed : 14719
Downloaded : 3094