ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Safen Ven Hazırlanmasında Sodyum Nitroprussid ve Papaverin Kullanımı
Ömer Çakır, Ahmet Oruç, Kemalettin Erdem, *FetinYıldız, Nesimi Eren
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
*Diyarbakır Devlet Hastanesi, Pataloji Bölümü, Diyarbakır
Amaç: Bu çalışmanın amacı safen venlerde sodyum nitroprussid ve papaverin kullanımı ile olan endotel hasarını karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metod: On hastadan alınan safen venler 4 eşit parçaya bölündü. Grup 1’de (Kontrol grubu) safen venler heparinize laktatlı ringer solüsyonunda 20 mmHg basınçla, Grup 2’de (Laktatlı Ringer grubu) 80 mmHg basınçla şişirildi. Grup 3’de (Sodyum nitroprussid grubu) safen venler sodyum nitroprussidli heparinize laktatlı ringer solüsyonunda, Grup 4’de (Papaverin grubu) ise papaverinli heparinize laktatlı ringer solüsyonunda 80 mmHg basınçlarla şişirildi. Parçalar ilgili solüsyonlarda oda ısısında bir saat bekletildi. Tüm safen venler ışık mikroskobu ile endotel ve media hasarı yönünden incelendi ve 0 ile 3 arasında skorlandı.

Bulgular: Ortalama skorlar Grup 1'de 0.7 ± 0.82, Grup 2'de 1.3 ± 0.67, Grup 3'de 2.0 ± 0.66 ve Grup 4'de 1.1 ± 0.87 olarak bulundu. Sodyum nitroprussid grubunda skorun diğerlerinden daha iyi olduğu tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızın sonucu olarak, safen ven saklama solüsyonuna sodyum nitroprussid eklenmesinin endoteli daha iyi koruduğu görülmektedir.

Keywords : Sodyum nitroprussid, papaverin, endotel hasarı, safen ven
Viewed : 10608
Downloaded : 2590