ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİNİ STERNOTOMİ YAKLAŞIMI İLE ‘LESS-İNVAZİV ‘ KALP CERRAHİSİ
MERT Murat, ÇETİN Gürkan, BAKIR İhsan, ERENTÜRK Selim, AYGUTALP Nadir, BİLAL Mehmet Salih
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
Açık kalp cerrahisinde kalbe geleneksel yaklaşım yöntemi olan median sternotominin yanısıra, son yıllarda açık kalp ameliyatlarının çok sınırlı insizyonlardan kardiyopulmoner bypass’a girerek ve hatta girmeye gerek duyulmadan da klasik yöntemlerle aynı kalitede yapılabileceği gösterilmiştir. Tarif edilen insizyon tipleri arasında mini-torakotomiler ve mini-sternotomiler en çok ilgi görenleridir. Kliniği’mizde süperior ve inferior mini-sternotomi uygulaması ile çeşitli kardiyak patolojilere sahip 18 hasta opere edildi. Süperior yaklaşımla, klasik yöntemle kardiyopulmoner bypass’a geçilerek 6 hastada kapak replasmanı, 1 hastada aortopulmoner pencere tamiri yapılırken, 4 hastada inferior yaklaşımla çalışan kalpte koroner arter bypass operasyonu uygulandı. Yine inferior yaklaşımla ve kardiyopulmoner bypass’a geçilerek 6 hastada konjenital kardiyak patolojilerin düzeltilmesi, 1 hastada ise kapak replasmanı ve tamiri gerçekleştirildi. Hiç bir hastada mortalite görülmezken hastaların ortalama ekstübasyon süreleri 10,3 (±6,0) saat, yoğun bakım kalış süreleri 1,3 (± 0,5) gün, hastane kalış süreleri ise 6,6 (± 1,7) gün olarak saptandı. Hiçbir hastada insizyon yeri ile ilgili probleme rastlanmadı. Hastaların klasik yöntemle opere edilen olgulara kıyasla postoperatif ağrı şikayetlerinin belirgin şekilde azaldığı, aktivasyonlarının çok daha erken sağlandığı ve insizyondan elde edilen kozmetik görüntünün çok daha kabul edilebilir olduğu gözlendi. Mini-sternotomi uygulaması ile opere edilen ilk hastalardan alınan başarılı sonuçlar, yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerinin kısaltılması gibi ekonomik faktörlerin yanısıra, kozmetik görüntü gibi psikolojik faktörler ve en önemlisi gerek duyulduğu takdirde hastanın pozisyonunda hiçbir değişiklik yapmadan insizyonu çok kısa sürede klasik sternotomiye çevirebilmenin cerraha verdiği güven de gözönüne alıdığında bu yaklaşımın uygulanabileceği tüm kardiyak operasyonlarda düşünülmesi gerektiği görüşündeyiz.
Keywords : Minimal invaziv, less-invaziv, süperior ve inferior mini-sternotomi, Minimal-invasive, less-invasive, mini-sternotomy
Viewed : 14655
Downloaded : 4389