ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ALT SOLUNUM YOLU TÜMÖRLERİNİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: SPONTAN PNÖMOTORAKS
Ali YEĞİNSU, Akif TURNA, Cemal Asım KUTLU, Mehmet Ali BEDİRHAN, Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Tevrat ÖZALP
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
Genel Bilgi:

Spontan pnömotoraks, akciğer ve trakea tümörlerinde nadir olarak (%0.03-0.05) saptanan ancak, klinik önemi olan bir komplikasyondur.

Amaç:

Oluşum mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, trakebronkial ağaçta oluşan tümörlerin komplikasyonu olarak meydana gelen sekonder pnömotoraksları irdelemek.

Hastalar ve Metodlar:

Ocak 1994-Haziran 1998 yılları arasında Kliniği’mize başvuran 302 spontan pnömotoraks olgusu içinde akciğer tümörü saptanan 5 (%0.16) olgu retrospektif olarak gözden geçirildi. Pnömotoraksların üçü ipsilateral, biri kontrlateral ve biri de metakron bilateral idi. Olguların dördü erkek, biri kadın ve yaş ortalaması 50.4 idi (19-66). Tüm olgulara pnömotoraks tanısı posteroanterior (P-A) akciğer grafisi ile konuldu. Hastalara kapalı sualtı drenajı uygulandı. Dört hastada ekspansiyon sonrası P-A grafi ile, bir hastada toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ile tümör tespiti yapıldı. Tüm olgulara toraks BT çekildi ve bronkoskopi yapıldı. İki olguda epidermoid, bir olguda küçük hücreli, bir olguda kistik adenoid karsinom ve bir olguda ise fibrom saptandı. İki hastaya rezeksiyon uygulandı, üç hasta inoperabl (küçük hücreli karsinom, kardiak yetmezlik ve solunum fonksiyon yetmezliği) olarak değerlendirildi .

Bulgular:

Akciğer tümörlerinin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan pnömotoraksların etyolojisinde 1) Direkt plevral invazyon, 2) Obstrüktif amfizeme bağlı alveol rüptürü, 3) Tümör atelektazisine sekonder kompansatuar hiperinflasyona bağlı alveol rüptürü ve 4) Bilinmeyen diğer nedenler rol oynayabilir.

Sonuç:

Trakeobronkial ağacın tümörleri, sekonder spontan pnömotoraksın etyolojisinde yer almakta, ortaya çıkarılan tümörler, genellikle rezektabilitesi sınırlı ileri evre bulunduklarından, bu pnömotoraksların ortaya çıkarılması klinik öneme sahip bulunmaktadır. Bu nedenle, 40 yaş üzeri hastalarda spontan pnömotoraks etyolojisinde akciğer tümörleri de akılda bulundurulmalıdır.

Keywords : Pnsmotoraks, solunum yolu, Pneumotorax, respiratory tract
Viewed : 14499
Downloaded : 3502