ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Akut Normovolemik Hemodilüsyonun Koagülasyon, Fibrinolitik Sistem, Protein C ve Protein S Üzerine Etkisi
Vedat Nisanoğlu, Nevzat Erdil, *Emin Kaya, **Feray Akgül Erdil, Bektaş Battaloğlu, **Ahmet Köroğlu, **Hüseyin Toprak İlksen
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Malatya
*İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Hemotoloji Kliniği Ana Bilim Dalı, Malatya
**İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya
Amaç: Kardiyopulmoner bypass (KPB) kullanılarak yapılan kalp cerrahisi, hemostatik sistemde çeşitli değişikliklere yol açar. Bu çalışmada koroner arter cerrahisi uygulanan hastalarda akut normovolemik hemodilüsyonun koagülasyon, fibrinolitik sistem ve protein S ve C gibi fizyolojik antikoagülanlar üzerine etkisini inceledik.

Materyal ve Metod:Akut normovolemik hemodilüsyon uygulanarak (Grup 1, n = 20) ve uygulanmayarak (Grup 2, n = 21) koroner arter cerrahisi yapılan 41 hasta çalışmaya alındı. Aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı, protrombin zamanı, aktif parsiyel tromboplastin zamanı, fibrin yıkım ürünleri (d-dimer), fibrinojen, protein C ve S ile trombosit sayıları ölçüldü. Kan örnekleri anestezi indüksiyonunu takiben KPB’nin 20. dakikası, protamin uygulamasından 30 dakika sonrası ve KPB’den çıkıldıktan 24 saat sonra alındı.

Bulgular: Her iki grupta preoperative değerlerle kıyaslandığında diğer örneklerde d-dimer değerleri yüksek, protein C ve trombosit sayıları anlamlı derecede düşük bulundu. Gruplar arasında aktive pıhtılaşma zamanı, protrombin ve aktif parsiyel tromboplastin zamanları, d-dimer, fibrinojen, protein C ve protein S değerleri açısından farklılık tespit edilmedi. İki grup arasında kan ve kan ürünleri transfüzyonu ve drenaj miktarı açısından fark bulunmadı.

Sonuç: Koroner arter cerrahisinde akut normovolemik hemodilüsyon kan ve kan ürünleri ihtiyacını azaltmamakta ve hemostatik sistemdeki değişiklikleri etkilememektedir.

Keywords : Koroner bypass, hemodilüsyon, kan transfüzyonu, koagülasyon
Viewed : 11262
Downloaded : 2492