ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Off-Pump Koroner Arter Cerrahisinde Hemodinamik Değişimlerin Transözofegeal Ekokardiyografi ile İzlenmesi
Hakkı Kazaz, Haşim Üstünsoy, Adnan Celkan, *Hasan Koçoğlu, Rengin Hayta
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Gaziantep
*Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Gaziantep
Amaç: Off-pump koroner arter bypass cerrahisi (OPCAB) sırasında hemodinamik izlemenin önemli olduğu düşünülmekle birlikte, henüz standart yöntemler belirlenmemiştir. Özfageal Doppler ultrasonografi ile aortik kan akımı ölçümlerine dayalı hemodinamik monitörizasyon etkili ve non-invaziv bir yöntemdir. Çalışmamızda OPCAB sırasındaki hemodinamik değişimler bu yöntem kullanılarak incelendi.

Materyal ve Metod: “Starfish” kalp pozisyon verici sistem ve “octopus III” doku sabitleyici sistem kullanılarak çok damar, tam cerrahi revaskülarizasyon yapılan 30 olgu çalışmaya alındı. Özfageal Doppler ultrasonografi kullanılarak kardiyak debi (CO), aort kan akımı, toplam sistemik vasküler direnç, peak velosite, atım hacmi maksimum akselerasyon, sol ventrikül ejeksiyon zamanı, kalp hızı, ortalama kan basıncı ve aort çapı ölçümleri yapıldı. Hemodinamik parametreler değerlendirildi.

Bulgular: Sol ön inen arterin oklüzyonu sonucunda CO belirgin olarak azaldı (Z = - 2.584, p = 0.01). Anastomoz sonrası klemp kaldırılınca iki dakika içerisinde tekrar giriş değerlerine yaklaştı (Z = -0.773, p = 0.438). Sağ koroner arter arka inen dalı ve sirkumfleks koroner arter anastomozları sırasında hemodinamik parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik oluşmadı. Tüm anastomozlar tamamlandıktan sonra CO’da belirgin düzelme oldu (Z = 2.121, p = 0.034).

Sonuç: Off-pump koroner arter bypass cerrahisi sırasında en önemli sorun kalbin verilen pozisyonn tolere edip edemeyeceğidir. Bu sırada kabul edilmiş bir monitörizasyon yöntemi yoktur. Özfageal ekokardiyografi Swan-Ganz kateteri kadar duyarlı sonuçları noninvaziv olarak veebilmektedir.

Keywords : Off-pump, koroner bypass, hemodinamik monitörizasyon, transözefageal ekokardiyografi, tam revaskülarizasyon
Viewed : 12437
Downloaded : 2526