ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İskemik Mitral Yetmezliğinde Mitral Kapak Cerrahisi
Aşkın Ali Korkmaz, Ali Rıza Karacı, Barış Çaynak, Kerem Oral, Burak Tamtekin
Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: İskemik kalp hastalıklarında mitral yetersizliğin varlığı prognozu olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra, operatif mortaliteyi artırmaktadır. Bu çalışmamızda iskemik mitral kapak cerrahisi sonuçlarımızı araştırdık ve çeşitli pre-operatif faktörlerin bu sonuçlara etkisini ortaya koymayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Mart 1997 ve Mayıs 2002 tarihleri arasında kliniğimizde tek bir ekip tarafından 109 hastaya iskemik mitral yetersizliği nedeniyle mitral kapak replasmanı (MVR) (n = 82) ve mitral kapak tamiri (MP) (n = 27) yapıldı. Replasman ve tamir yapılan tüm hastalara koroner arter bypass (CABG) cerrahisi de uygulandı. Replasman yapılan 73 hastada mekanik kapak, 9 hastada biyoprotez kullanıldı; 48 hastada posterior leaflet, 23 hastada anterior ve posterior leaflet korundu. Tamir yapılan 8 hastada ring annuloplasti, 19 hastada Reed annuloplasti tekniği kullanıldı. On hastaya mitral kapak cerrahisi ve CABG ile birlikte sol ventrikül anevrizmektomisi (LVA), 6 hastaya triküspid plasti operasyonları yapıldı. Hastalarda preoperatif risk faktörleri, mitral yetersizliğin derecesi, pre-postoperatif fonksiyonel klasifikasyonları, aort kros klemp ve kardiyopulmoner bypass süreleri, yoğun bakım ve hastane kalış süreleri belirlendi.

Bulgular: Otuz günlük erken dönemde LVA yapılmayan 3 hastada (%3), LVA yapılan 2 hastada (%20) mortalite görüldü (toplam mortalite %4.6). Geç dönemde 6 mortalite (%5.5) görüldü. Bu hastalarda diyabet, kronik obsrüktif akciğer hastalığı ve kronik böbrek hastalığı insidansı daha yüksekti. Hastaların 1. yıl kontrollerinde fonksiyonel klaslarında önemli bir iyileşme tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmayla iskemik hastalarda CABG ile birlikte mitral kapağa yönelik cerrahinin güvenli ve uzun dönem sonuçlarının olumlu olduğunu gösterdik. Ayrıca iskemik mitral yetmezlikli hastalarda erken ve geç dönem mortalite ve morbiditeyi en çok etkileyen kriterin hastada sol ventrikül anevrizması varlığı ve preoperatif risk faktörleri olduğunu gösterdik.

Keywords : İskemik mitral yetersizliği, preoperatif risk faktörleri, mitral plasti, mitral kapak replasmanı, koroner bypass
Viewed : 13898
Downloaded : 3468