ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Görülen Arteriyovenöz Fistül Komplikasyonları ve Cerrahi Tedavisi
Veysel Kutay, Hasan Ekim, Melike Karadağ, *Vechettin Öztürk, **Kaan Kırali, **Cevat Yakut
Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Van
*Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Hemodiyaliz Kliniği, Van
**Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul
Amaç: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz girişi için ilk seçenek otojen arteriyovenöz fistüllerdir. Bu çalışmanın amacı hemodiyaliz bağımlı hasta grubunda gelişen arteriyovenöz fistül komplikasyonlarının görülme sıklığı ve cerrahi onarım gereksiniminin değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde Ocak 2000 ile Kasım 2003 tarihleri arasında, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konmuş 251 hastada, 324 direkt arteriyovenöz fistül açılmıştır. Hastaların %41’i kadın olup, ortalama yaş 49.4 ± 21.5 (13-74) yıldır. Hastalara 241 (%74) radyosefalik fistül [114 (%47) anatomik snuff box, 127 (%53) bilek ve önkol], 83 brakiyosefalik-basilik fistül (%26) gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Erken dönem fistül oklüzyonu en sık görülen komplikasyon olup, radiyosefalik fistül için ilk üç ay açık kalım oranı %76, brakiyosefalik fistül için %94 olarak bulunmuştur. Brakiyosefalik fistül sonrası görülen diğer komplikasyonlar sırasıyla hematom (%13), venöz anevrizma (%7), ödem (%4.8), psödoanevrizma (%2), el iskemisidir (%2).

Sonuç: Brakiyosefalik fistüllerin erken ve uzun dönem açık kalım oranları radiyosefalik fistüllere göre belirgin olmakla birlikte, yüksek arteriyovenöz şanta bağlı gelişebilecek komplikasyonların önüne geçebilmek ve tedavi edebilmek için her hasta için uygun olacak hemodiyaliz girişinin tespiti ve cerrahi sonrası takibi büyük önem taşımaktadır.

Keywords : Arteriyovenöz fistül, venöz anevrizma, hemodiyaliz, kronik böbrek yetmezliği, psödoanevrizma
Viewed : 14359
Downloaded : 4037