ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediyatrik Bir Hastada Asandan Aort Psödoanevrizması
Özge Köner, *Gürkan Çetin, *Ahmet Özkara, **Levent Saltık
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
*İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Dokuz aylık infant, ventriküler septal defekt onarımını izleyen ikinci ayda dispne ve perikardiyal kist olarak tanımlanan mediastinal kitle nedeniyle hastanemize başvurdu. Akciğer grafisinde mediastinal genişleme, bilgisayarlı tomografide scan incelemesinde sternum ile kalp arasında sağ atriyuma bası yapan, heterojen dansitede büyük bir kitle görüldü. Transtorasik ekokardiyografi ile yapılan incelemede 4x4.5 cm boyutlarında, içinde hematom olan bir kitle gözlendi. Operasyon sırasında yapılan transözefageal ekokardiyografi ile asandan aortadan kitleye doğru türbülan, devamlı kan akımını ve asandan aort üzerindeki defekt gösterildi. Sternum açıldığında önceki ameliyata ait kardiyopleji kanülasyon yerinden gelişen psödoanevrizma görüldü. Fistül 6/0 prolen dikiş ile onarıldı. Hasta sorunsuz bir şekilde hastanemizden taburcu edildi.
Keywords : Çıkan aort, psödoanevrizma, kalp cerrahisi
Viewed : 10973
Downloaded : 2421