ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs Ön Duvarına Yerleşimli Brakiyal Pleksus İnfiltrasyonu Gösteren Dev Desmoid Tümör
Ufuk Yetkin, Ömer Tetik, *Özlem Silistreli, Burçin Abud, Ali Gürbüz
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
*Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İzmir
Sıklıkla batın duvarında yerleşen desmoid tümörler, primer olarak göğüs duvarında çok nadir görülmektedir. Bu tümörler hızlı gelişen, çevreye invazyon yaparak agressif davranış gösteren, ancak metastaz yapmayan benign lezyonlar olarak değerlendirilmektedir. Lokal nüks, cerrahi rezeksiyon sonrası nadir olmadığı için radyoterapi planlanması da tedavinin bir aşamasını teşkil eder. Sağ ön göğüs duvarında yerleşerek brakiyal pleksusu da infiltre etmiş dev desmoid tümör olgusuna uygulanan radikal rezeksiyon işlemi ve göğüs duvarı rekonstrüksiyonunun tanı ve tedavi aşamaları, literatür bilgisi ışığında incelenimi aktarıldı.
Keywords : Desmoid tümör, primer göğüs duvar tümörü, göğüs duvarı rezeksiyonu, göğüs duvarı rekonstrüksiyonu
Viewed : 28915
Downloaded : 2904