ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
SANTRAL VE PERİFERİK YERLEŞİMLİ BRONŞ KANSERLERİNDE BRONKOSKOPİK BİOPSİ VE BRONŞİAL FIRÇALAMANIN TANI DEĞERİ
Bülent TUTLUOĞLU, Sibel ATIŞ, Banu SALEPÇİ, Sezgin BİLDİK, Tamer OKAY, Ilgaz DOĞUSOY
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
Bu çalışmada, santral ve periferik bronş kanserlerinde bronkoskopik forseps biopsi ve bronşial fırçalamanın tanı değerini araştırıldı. Çalışmaya akciğer kanseri ön tanılı 88 hasta ve kanser dışı nedenlerle bronkoskopi yapılan 55 hasta alındı. Hastalar, PA akciğer grafileri ve bilgisayarlı tomografilerindeki lezyonun yerleşimine göre santral ve periferik olarak ayrıldı. Tüm hastalara fleksibl fiberoptik bronkoskopi ile biyopsi ve fırçalama işlemi ve bronkoskopi ile tanı konamayan hastalara bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Kanserli hastaların yaş ortalaması 59.3±9.2 idi. Radyolojik değerlendirmeye göre hastaların 56’sı santral (%63.6), 32’si (%36.4) periferik lezyona sahipti. Patolojik inceleme sonucunda 39’u epidermoid, 15’i adeno, 16’sı küçük hücreli, 2’si büyük hücreli karsinom, 16’sı da nonsmall cell karsinom olarak değerlendirildi. Hastaların 57’sinde (%64.8) bronkoskopik biopsi, 59’unda (%67) bronşial fırçalama pozitif sonuç verdi. Bu yöntemler kombine edildiğinde pozitif tanı oranı % 89.7 bulundu. Bronşial fırça yöntemi santral tümörlerin % 67.8’inde, periferik tümörlerin %65.6’sında pozitif sonuç verdi. Bronkoskopik biopsi ise santral tümörlerin % 78.5’inde, periferik tümörlerin %40’ında pozitif idi. İstatistiksel olarak, santral ve periferik malignitelerde biopsi ve fırçanın tanı koymada birbirine üstünlüğü bulunmadı. Bronşial fırçalamanın santral lezyonlarda duyarlılığı %68, periferik lezyonlarda %65 bulundu. Bronkoskopik forseps biopsinin ise santral lezyonlarda duyarlılığı %78 iken periferik lezyonlarda %41 idi. Sonuç olarak, lezyon ister santral ister periferik yerleşimli olsun, bronş kanserlerinde daha yüksek tanı oranları elde etmek için bronkoskopi sırasında bronkoskopik biopsi ve bronşial fırçalama yöntemlerinin birlikte kullanılmasının tanı olasılığını arttırdığını düşündük.
Keywords : Bronş kanseri, bronkoskopi, bronkoskopik biopsi, bronkoskopik fırçalama, Bronchial carcinoma, broncoscopy, bronchoscopic biopsy, bronchoscopic brushing
Viewed : 15401
Downloaded : 4789