ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Subaortik Darlıklarda Cerrahi Tedavinin Zamanlaması
Abidin Cenk Erdal1, Erdem Silistreli1, Hüdai Çatalyürek1, Gökhan Albayrak1, Koray Aykut1, Ünal Açıkel1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
Amaç: Diskret subaortik darlıklarda oluşan akım türbülansı ve sol ventrikül çıkım yolu gradiyenti bir süre sonra valvuler harabiyete neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı subaortik darlıklarda cerrahi tedavinin zamanlaması ve sonuçlarını değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Haziran 1996 ve Nisan 2003 yılları arasında diskret subaortik darlık tanısı alan ve cerrahi uygulanan 2-12 yaşları arasında dokuz erkek ve yedi kız, toplam 16 olgu bu çalışmanın kapsamı içerisine alındı. Olgularda subaortik gradiyent, kapak tutulumları, ameliyat süreleri ve postoperatif komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular: Olguların %65’i semptomatikti. Tüm olgularda ortalama gradiyent 42 mmHg, ortalama aort klemp zamanı 34 dakikaydı. Hastaların %37’sinde ek olarak kapak patolojileri saptandı ve bunların %66’sında mitral ve aort kapaklarına valvuloplasti yapıldı. Kapak patolojileri saptanan olgularda ise ortalama gradient 55 mmHg ve ortalama aort klemp zamanı 48 dakikaydı.

Sonuç: Diskret subaortik darlıklarda akım türbülansı uzun dönemde valvuler harabiyet oluşturmaktadır. Bu çalışma ve önceki çalışmalar subaortik diskret membran rezeksiyonunun güvenli ve etkin bir operasyon olduğunu, bu nedenle sol ventrikül çıkım yolu gradiyentine veya semptomatik duruma bakılmaksızın teşhis anında ameliyatın akılcı tedavi alternatifi olduğunu düşündürmektedir.

Keywords : Subaortik darlık, subaortik diskret membran, akım türbülansı
Viewed : 20382
Downloaded : 4577