ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Malign Plevral Effüzyonda Farklı Plörodezis Yöntemleri ile Talk ve Oksitetrasiklinin Karşılaştırılması
Burçin Çelik1, Sedat Demircan2, Yüksel Bek3, Ahmet Başoğlu1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstatistik Ana Bilim Dalı, Samsun
Amaç: Bu çalışmada, malign plevral effüzyonun (MPE) palyatif tedavisinde plörodezisin farklı yöntemler ve farklı sklerozan ajanlar kullanılarak klinik yanıtının değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Mayıs 2001 - Eylül 2003 arasında malign plevral effüzyon nedeniyle plörodezis uygulanan 47 olgu çalışmaya alındı. Hastalar Karnofski performans durumu 60 ve üzerinde, semptomatik, bir aydan fazla sağ kalım ve tam akciğer ekspansiyonu sağlanabilen olgulardan seçildi. Olgular dört gruba ayrıldı. Alınan plevral sıvı ve serum örneklerinde LDH, total protein, glukoz, sitoloji çalışıldı. Grup 1 (n = 16) olgulara tüp torakostomi-oksitetrasiklin (70 mg/kg), Grup 2 (n = 11) olgulara torakoskopi-plevral abrazyon, Grup 3 (n = 10) olgulara torakoskopi-talk (4 gr), Grup 4 (n = 10) olgulara tüp torakostomi-talk (4 gr) uygulandı. Plörodezis başarısı 24. saat, 1. ay, 3. ay, 6. ayda çekilen göğüs radyografisi ve/veya göğüs bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi.

Bulgular: Olguların, 34’ü kadın, 13’ü erkek idi. Yaş ortalaması 58 ± 12.2 (18-71) yıl idi. Ortalama Karnofski performans durumu 76 ± 7.9 bulundu. Olguların 21’inde (%45) MPE tanısı torakoskopik biyopsi ile konuldu. En sık MPE nedeninin meme kanseri (%40) olduğu görüldü. Gruplar arasında plevral sıvı, serum, pleural sıvı/serum değerleri bakımından istatistiksel olarak önemli bir fark tespit edilmedi. Göğüs tüpü süresinin Grup 3’te (4.4 ± 1.8 gün) diğer gruplara göre daha kısa olduğu tespit edildi, bu süre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p = 0.026). Gruplarda plörodezis başarısı değerlendirilmesinde tam cevap Grup 1’de %67, Grup 2’de %77, Grup 3’te %85 ve Grup 4’te %74 olarak bulundu. Olguların 28’inde (%59) yan etki görüldü. En sık yan etki ağrıydı (%34). Ciddi yan etki olarak torakoskopi-talk uygulanan 2 olguda re-ekspansiyon ödemi görüldü.

Sonuç: Malign plevral effüzyonda sağ kalım süresi kısa olduğundan, semptomatik hastalarda tedavide palyatif amaçlı plörodezis uygulanır. Plörodezis işleminde hasta ve uygulanacak yöntemin seçimi oldukça önemlidir. Günümüzde, torakoskopi MPE’nin tanı ve tedavisinde tercih edilen etkin bir yöntem, talk etkin bir sklerozan ajandır.

Keywords : Malign plevral effüzyon, plörodezis, torakoskopi, talk, oksitetrasiklin
Viewed : 14888
Downloaded : 3920