ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İNFRARENAL ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN MORTALİTEYE OLAN ETKİSİ: 12 YILLIK TAKİP SONUÇLARI
İlhan MAVİOĞLU, Orhan Veli DOĞAN, Murat ÖZEREN, Ertan YÜCEL
SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, ANKARA
Amaç:

Bu retrospektif çalışma aynı klinikteki teknolojik ilerleme ve gelişmelere bağlı olarak mortalite oranlarındaki değişiklikleri göstermek için düzenlenmiştir.

Materyal ve Metod:

Kliniği’ mizde infrarenal abdominal aort anevrizması tanısıyla 99 hasta 1985-1997 yılları arasında opere edilmiştir. 1985-1990 arasında opere edilen 28 hasta 1. Grup ve 1991-1997 arasındaki 71 hasta 2. Grup olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Bu gruplamanın amacı 1991’den itibaren artan kapasite ve teknolojik gelişmelerin mortalite üzerindeki olumlu etkilerini göstermektir. Tüm hasta dosyaları incelenmiş, hastalar anket formu gönderilerek kontrole davet edilmiştir.

Bulgular:

Toplam peroperatif mortalite %9.1, ilk grupta %17.9 ve ikinci grupta ise %5.6 olarak saptanmıştır. Ortalama takip süresi 45 ay (2-151), takip oranı %70 ve geç mortalite %17.8 olarak bulunmuştur.

Sonuç:

Peroperatif mortalitedeki belirgin düşmeye teknolojik ilerlemeler, kliniğin artan kapasitesi, kardiak risklerin daha iyi belirlenmesi ve cerrahi ekibin artan tecrübesi neden olmuştur. Abdominal aort anevrizmalarının teknik olanakları yeterli ve yoğun bakım servisleri bulunan merkezlerde yapılmasının mortaliteyi kabul edilebilir sınırlara getireceği açıktır.

Keywords : Aortik anevrizma, abdominal, mortalite, Aortic aneurysms, abdominal, mortality
Viewed : 12755
Downloaded : 3298