ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak Cerrahide Fentanile Midazolam Eklenmesinin Isınma Sırasındaki Terleme ve Farkında Olma Üzerine Etkileri
Hasan Koçoğlu1, Mehmet Adnan Celkan2, Atilla Tutak1, Hakkı Kazaz2, Sıtkı Göksu1, Bahadır Dağlar2, Haşim Üstünsoy2, Ünsal Öner1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Gaziantep
Amaç: Kardiyopulmoner bypassın ısınma döneminde hastalarda sıklıkla terleme görülmekte ve farkında olma riski artmaktadır. Bu çalışmada, fentanil ve izofluran anestezisi uygulanmış kardiyak cerrahi olgularında, anesteziye midazolam eklenmesinin ısınma döneminde görülen terleme ile farkında olma üzerine olan etkilerinin ve bu iki parametre arasındaki olası korelasyonun araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Açık kalp ameliyatı uygulanacak 44 olgu. Grup 1 [fentanil grubu (n = 22)] ve Grup 2 [midazolam grubu (n = 22)] olarak rasgele 2 gruba ayrıldı. Grup 1 olgularında fentanil (30 mg/kg, İV), Grup 2 olgularında ise midazolam (0.1 mg/kg, İ.V.) ve fentanil (20 g/kg, İV) ile indüksiyon sağlandı. İdamede her iki grupta fentanil infüzyonu (0.1 mg/kg/dak) ve %100 oksijen içinde %0.8 konsantrasyonunda izofluran uygulandı. Grup 2’de ısınma başlangıcında hastaya ek midazolam (0.1 mg/kg, İV) yapıldı. Isınma süresi, oda ısısı, ısınma periyodu boyunca her beş dakikada bir rektal ısı ve terleme miktarı (0 = terleme yok, 1 = alında ter, 2 = alında ve yüzde ter, 3 = yüz, boyun ve saçlı deride yaygın ter) her iki grupta kaydedildi. Postoperatif birinci günde farkında olma testi yapıldı. Gruplar terleme ve farkında olma açısından karşılaştırıldı ve terleme ile farkında olma arasındaki korelasyon araştırıldı.

Bulgular: Isınma sırasında fentanil grubunda 14 olguda (%63.55) (derecesi 2.28), midazolam grubunda 18 olguda (derecesi 2) terleme gözlendi, ancak bu fark anlamlı bulunmadı. Grup 1’de 12 olguda, Group 2’de iki olguda farkında olma kaydedildi ve gruplar arası karşılaştırmada bu fark anlamlı idi (p < 0.05). Terleme ve farkında olma arasında korelasyon saptanmadı (p > 0.05).

Sonuç: Kardiyak cerrahide, ısınma sırasında görülen terleme ile farkında olma arasında korelasyon olmadığı, fentanil ve izofluran anestezisine midazolam ilavesinin farkında olmayı azalttığı, ancak terleme derecesini etkilemediği kanısına varıldı.

Keywords : Isınma, terleme, farkında olma, midazolam, fentanil
Viewed : 9828
Downloaded : 2026