ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Gümüş Kaplı Silzone Kapaklar Diğer St. Jude Kapaklara Oranla Orta Dönemde Paravalvüler Kaçak İnsidansını Artırıyor mu?
Denyan Mansuroğlu, Deniz Göksedef, Vedat Erentuğ, Hasan Basri Erdoğan, *Akın İzgi, Kaan Kırali, Gökhan İpek, Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Amaç: Nativ kapak endokardit zemininde mekanik kapak replasmanı reküran endokardit ve paravalvüler kaçak insidansını arttırmaktadır. Çalışmamızın amacı bir dönem enfeksiyona dirençli olarak üretilen ve hastanemizde de enfektif endokarditli vakalarda kullanılan, ancak daha sonra paravalvüler kaçak ve strok insidansını arttırdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılan Silzone kapakların orta dönem sonuçlarını irdelemektir.

Materyal ve Metod:Çalışmaya 1998 - 2000 yılları arasında enfektif endokardit sekeli sonucunda mekanik kapak ile kapak replasmanı yapılan benzer demografik bulgulara sahip 26 hasta dahil edildi. Hastaların 19’u erkek, 7’si kadın olup yaş ortalaması 42.35 ± 13.6 yıl (17-80) idi. Bu hastaların 12’inde Silzone kapak kullanarak kapak replasmanı gerçekleştirildi(Grup S). Enfektif endokardit tanısı alan ve St. Jude kapak ile kapak replasmanı gerçekleştirilen 14 hasta ise kontrol grubu olarak alındı (Grup K). Grup S’deki hastaların altısında kapak aort pozisyonda yerleştirilirken, üçünde mitral ve geri kalan üçünde ise kapak hem aort hem de mitral pozisyonda yerleştirilmiş olup, toplam 15 Silzone kapak kullanıldı. Hastalar ortalama 38.23 ± 19.89 ay zlendi.

Bulgular: Her iki grupta erken mortalite görülmedi. Geç mortalite sadece Grup S’de bir hastada (%8.33) gerçekleşti ( p = 0.481). Toplam dört hastada (%33.3) paravalvüler kaçak gözlendi. Bunların hepsi Grup S’ye ait hastalardı ( p = 0.02). Paravalvüler kaçak nedeniyle bir hastada reoperasyon gerekti ( p = 0.417). Bu hastada paravalvüler kaçak üç adet sapere sütür ile onarıldı. Her iki grup arasında ventrikül, sol atriyum çapları ve ejeksiyon fraksiyonu istatistiki açıdan farklı bulunmadı ( p> 0.05).

Sonuç: Çalışmamızda her ne kadar istatistiki olarak paravalvüler kaçak insidansının artmış olduğu görünse de; paravalvüler kaçağın düşük derecelerde olması, üçüncü kere opere edilen hastada da paravalvüler kaçağın devam etmesi ve kullanılan kapak sayısının az olması nedeniyle gerçek anlamda Silzone kapakların hastalarda mortalite ve morbidite ve reoperasyon oranlarını arttırmadığını söyleyebiliriz.

Keywords : Endokardit, paravalvüler kaçak, Silzone, mekanik kapak
Viewed : 11420
Downloaded : 1882