ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarında Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi
Tolga Soyal, Murat Özeren, Mustafa Kar, Gökhan Gökaslan, Hasan Erdem, Alp Dolgun, Ali Sarıgül, Ertan Yücel
SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Koroner arter hastalığı ilerleyici bir hastalık olup, ülkemizde de reoperasyon oranı, artan koroner bypass sayısı ile orantılı olarak artmaktadır. Çalışmamızda koroner reoperasyon için başvuran hastaları retrospektif olarak değerlendirilerek EuroSCORE’a göre risk analizleri yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Aynı dönemde koroner bypass için başvuran 2,172 aday hasta arasında bulunan 55 reoperasyon adayı hasta (%2.53) çalışmamıza dahil edildi. Hastaların klinik verileri, ilk koroner anjiyografi bulguları, anjiyoplasti ve/veya ilk operasyonuna ait bilgileri ve hastanın koroner arter hastalığı yönünden sahip olduğu risk faktörleri EuroSCORE risk analiz sistemine göre değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 47’si erkek (%85.5) , 8’i kadındı (%14.5) . Ortalama 5.37 ± 4.6 yıl önce, değişik merkezlerde ilk koroner bypass ameliyatlarını geçirmişlerdi. Hipertansiyon hastaların 21’inde (%38.2), tip II diabetes mellitus 24’ünde (%43) vardı. Hastaların 31’i (%56.5) sigara kullanıyordu. Kırk hastada hiperlipidemi (%72), 13 hastada morbid obezite (%23.5) tespit edildi. EuroSCORE’a göre hastaların 26’sı (%47.2) orta risk grubu, 29’u (%52.7) yüksek risk grubu olarak değerlendirildi.

Sonuç: Daha önceki operasyonlarında arteriyel greft kullanılan hastaların reoperasyona daha geç geldiği tespit edildi. Total arteriyel revaskülarizasyonun mümkün olan her hastada yapılması uygundur. Beklenen mortalitenin EuroSCORE kullanılarak analizi standardizasyon için yararlı bir yöntemdir.

Keywords : Koroner bypass, reoperasyon, EuroSCORE, risk faktörleri
Viewed : 14053
Downloaded : 2937