ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnfraninguinal Periferik Aterosklerotik Arter Hastalıklarında Akım Değerlendirmesinde Anjiyografi ve Renkli Doppler Ultrasonografinin Karşılaştırılması
Kazım Beşirli, Gökçe Şirin, *Cengiz Köksal, Kürşat Bozkurt, Hasan Tüzün, Ayla Gürel Sayın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
*SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Çalışmamızda infrainguinal periferik aterosklerotik arter hastalıklarında distal akım (runn off) değerlendirilmesinde anjiyografi ve renkli Doppler ultrasonografiyi (RDUSG) karşılatırdık.

Materyal ve Metod: İnfrainguinal periferik aterosklerotik arter hastalığı tanısı konan ve alt ekstremitede kritik iskemi nedeni ile kliniğimize müracaat eden 10 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşları 60 ± 6.4 yıl idi. Bu hastaların ikisi bayan, sekiz hasta ise erkek idi. Hastaların yedisinde istirahat ağrısı, üçünde iskemik yara saptandı ve fizik muayenede olguların hiçbirinde popliteal ve distal nabızlar yoktu. Preoperatif ankle-brakiyal indeks (ABI) ölçümleri 0.26 ± 0.07 idi. Anjiyografik incelemelerde, süperfisyel femoral arter dört olguda bifurkasyon düzeyinde ve diğer dört olguda ise Hunter kanalı seviyesinde tam tıkalı idi. Bir olguda ana femoral arter inguinal ligament seviyesinde ve diğer bir olguda da popliteal arter (PA) diz seviyesinde tam tıkalı idi. Olguların hiçbirinde distal akım saptanmadı. Diz altı vasküler yapıları değerlendirmek ve cerrahi rekonstriksiyon için uygun bir segment bulmak amacıyla RDUSG işlemi gerçekleştirildi.

Bulgular: Renkli Doppler ultrasonografi uygulanan hastaların üçünde tibialis anterior arterde (ATA) düşük hızda ve monofazik akım kaydedildi. Bu üç olgu da erkek idi ve primer yakınmaları istirahat ağrısı olup, hiçbirinde iskemik yara yoktu. Ameliyatta doppler sonuçları ile uyumlu olarak ATA’da açık lümen saptandı. İki vakaya ana femoral arterden ATA’ya reverse safen ven bypass, diğer vakaya proksimal PA’dan ATA’ya reverse safen ven bypass operasyonu uygulandı. Postop ABI değerleri 0.66 ± 0.06 idi. Postoperatif cerrahi komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Renkli Doppler ultrasonografik inceleme, infrainguinal rekonstriksiyon stratejisinin saptanmasında güvenilir şekilde kullanılabilir.

Keywords : Anjiyografi, ultrasonografi, ekstremite iskemisi, distal revaskülarizasyon
Viewed : 16414
Downloaded : 3191