ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda İohexolün Solunum Fonksiyon Testi Parametrelerine Etkisi
Ramazan Akdemir, Hakan Özhan, *Öner Balbay, *Mete Erbaş, **Hüseyin Gündüz, *Peri Arbak, Mehmet Yazıcı, Enver Erbilen, Sinan Albayrak, *Ali Nihat Annakaya, **Cihangir Uyan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Düzce
*Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Düzce
**Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
Amaç: Damar içine uygulanan anjiyografik kontrast ajanlara bağlı olumsuz yan ekilerin varlığı daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı günlük uygulamada “iohexolün”ün koroner anjiyografi sırasında kullanımına bağlı solunumsal etkilerini incelemektir.

Materyal ve Metod: Koroner arter hastalığı ön tanısıyla koroner anjiyografi yapılan 30 hasta çalışmaya alındı. Kronik obstruktif akciğer, bronşiyal astım, miyokard infarktüsü ve ekokardiyografik olarak saptanmış sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan hastalar çalışmaya alınmadı. Koroner anjiyografiden hemen önce ve sonra solunum fonksiyon testi yapıldı ve kan gazı bakıldı. Hastalar anjiyografide koroner arter hastalığı olanlar (Grup1) ve olmayanlar (Grup2) şeklinde ikiye ayrıldı. Koroner anjiyografi işlemi tek deneyimli bir operatör tarafından yapıldı. Protokol gereği hastaların hiç birine sol ventrikülografi yapılmadı.

Bulgular:Koroner anjiyografi öncesi ve sonrası sonuçlar karşılaştırıldı. İşlem sonrası bakılan birinci saniye sonu forse orta ekspiryum volüm (FEV1), maksimum mid-ekspiryum akım hızı (MMFR) 25-75, arteriyel oksijen basıncı (PaO2),bikarbonat (HCO3) değerleri tüm hastalarda anlamlı derecede düşük bulundu ( p < 0.01). İşlem sonrası bakılan FEV1 ve PaO2 Grup1’de diğer gruplara göre anlamlı derecede daha düşük bulundu ( p< 0.01)

Sonuç: Bilinen bir akciğer hastalığı olmayan hastalarda iohexol kullanılarak yapılan tanısal koroner anjiyografi, solunum fonksiyon testi parametrelerinde küçük, ama önemli bir bozulmaya yol açmaktadır. Bundan dolayı bilinen akciğer hastalığı olanlarda opak madde kullanımında dikkatli olunması gerekli olduğu sonucuna varıldı.

Keywords : İohexol, koroner anjiyografi, spirometri
Viewed : 9276
Downloaded : 1813