ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Subklavyan Çalma Sendromu Tedavisinde Perkütan Translüminal Anjiyoplasti: Erken Dönem Sonuçlarımız
Mehmet Atalar, Orhan Solak, Mübeccel Arslan
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas
Amaç: Subklavyan çalma sendromu tedavisinde perkütan translüminal anjiyoplastinin etkinliğini değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Subklavyan arterde vertebral arter ayrışım yeri öncesi belirgin stenozu olan altı hastaya sol üst ekstremite istirahat veya efor ağrısı nedeniyle perkütan translüminal anjiyoplasti uygulandı.

Bulgular: Hastalarda lezyon sol vertebral arterde kan akış yönünün tersine dönmesine neden olmaktaydı . Tüm hastalarda selektif sol subklavyan anjiyografi, vertebral arter ayrışım yeri öncesi stenozu gösterdi.

Sonuç: Perkütan translüminal anjiyoplasti, subklavyan çalma sendromu tedavisinde güvenilir ve etkin bir yöntem olup bu tip lezyonların tedavisinde seçilmesi gereken ilk yöntem olmalıdır.

Keywords : Translüminal anjiyoplasti, subklavyan arter, subklavyan çalma sendromu, vertebral arter
Viewed : 15774
Downloaded : 2320