ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Cerrahi Destek Olmayan Bir Merkezin Primer Anjiyoplasti Sonuçları
Ramazan Akdemir, Hakan Özhan, *Hüseyin Gündüz, Enver Erbilen, Mehmet Yazıcı, Sinan Albayrak, *Cihangir Uyan, Sadık Duran
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Düzce
*Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
Amaç: Bu çalışmanın amacı cerrahi destek olmayan bir merkezde yapılan primer anjiyoplasti işleminin güvenilirlik ve etkinliğini araştırmak ve sonuçları literatürle kıyaslamaktır.

Materyal ve Metod: Merkezimizde Ocak 2001 Şubat 2003 arası yapılan 78 primer anjiyoplasti vakasının demografik, klinik verileri ile erken ve geç sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Anjiyoplasti güvenilirliğini değerlendirmek için hastane-içi olaylar (ölüm, akut miyokard infarktüsü, inme) dikkate alındı. Rezidüel stenoz %50'nin altında ise ve TIMI III akım sağlanmış ise anjiyoplasti sonuçları başarılı kabul edildi.

Bulgular: Alet başarısı %92.3, anjiyografik başarı oranı %88.8, hastane içi ölüm oranı %4.1 idi. Ölen üç hastanın hepsi kardiyojenik şok tablosunda hastaneye kabul edilmişti. Bu hastaların biri işlem sırasında, ikisi hastane yatışı sırasında kaybedildi. Altı aylık takip boyunca bir hastada ani ölüm, diğer bir hastada akut miyokard infarktüsü gözlendi. İnme geçiren veya cerrahiye gönderilen hasta olmadı. Takip sonunda dört hastaya tekrar anjiyoplasti uygulandı.

Sonuç: Merkezimizin sonuçları literatürde rapor edilen cerrahi desteğe sahip merkezlerin sonuçlarından farklı değildi. Cerrahi destek olmayan merkezlerde primer anjiyoplasti güvenle ve başarılı bir şekilde uygulanabilir.

Keywords : Anjiyografi, cerrahi destek, anjiyoplasti, koroner arter hastalığı
Viewed : 10651
Downloaded : 1951