ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özefagus Kanserinde Endoskopik Lugol Boyama Yöntemi İle Proksimal Cerrahi Rezeksiyon Sınırının Tespiti
Ali Osman Akdağ, Ahmet Başoğlu, Burçin Çelik, *Oğuz Aydın
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Samsun
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Samsun
Amaç: Özefagus kanserli hastalarda, normal özefegus mukozasının Lugol solüsyonu ile boyanma özelliğinden yararlanarak cerrahi tedavide güvenli rezeksiyon sınırını belirlemedeki değerini araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Ocak 2001-Mayıs 2003 arasında özefegus kanseri nedeniyle rezeksiyon uygulanan 17 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalarda, preoperatif endoskopik Lugol boyama uygulanarak tümörün proksimal yayılım sınırları belirlendi. Rezeksiyon sonrası özefagus spesmeninde Lugol boyama tekrarlandı. Boyalı spesmenlerin fotoğrafı çekildi ve spesmenler histopatolojik olarak incelenerek patoloji haritaları çıkarıldı. Elde edilen histopatoloji haritaları ile Lugol boyalı spesmenlerin fotografları karşılaştırıldı.

Bulgular: Olguların dokuzu erkek, sekizi kadın idi. Yaş ortalaması 59 ± 11.4 yıl ortalama değer (45-76) bulundu. Histopatolojik değerlendirmede 15 olguda epidermoid karsinom, iki olguda adenokarsinom tespit edildi. Tümör, hastaların yedisinde (%41) özefagus 1/3 alt segmentinde lokalize idi. Olguların %59’unun Evre III olduğu tespit edildi. Lugol boyama ile 12 olguda (%70) tümörün makroskopik yayılımdan daha geniş olduğu gözlendi.

Sonuç: Özefagus kanserinin ve mukozal yayılımın belirlenmesinde güvenli bir rezeksiyon sınırı elde edebilmek için Lugol boyama kolay, pratik ve güvenli bir yöntem olarak uygulanabilir.

Keywords : Özofagus kanseri, Lugol boyama, adenokarsinom, epidermoid karsinom
Viewed : 17085
Downloaded : 3228