ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mediastinal Kitleler: 27 Olgunun Değerlendirilmesi
Erhan Ayan, Akın Eraslan Balcı, Koray Özalp, Mehmet Duran, Sadık Vuraloğlu, *Ahmet Çekirdekçi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ
*Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Afyon
Amaç: Mediastinal kitle tanısı nedeniyle ameliyat edilen vakaların klinik seyrini, cerrahi yaklaşım ve sonuçlarını incelemek.

Materyal ve Metod: 1992 – 2004 yılları arasında primer mediastinal kitle tanısı nedeniyle ameliyat edilen 27 olgu retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Ortalama yaşları 26.6 olan 19’u erkek 8’i kadın toplam 27 hastanın, %49’u (n:13) göğüs ağrısı, %37’si (n:10) nefes darlığı ve %11’i (n:3) öksürük şikayeti ile başvurmuşlardı. Bir hastada süperior vena kava sendromu mevcuttu. Hastaların bilgisayarlı tomografilerinde kitleler %41 (n:11) arka, %37 (n:10) ön ve %22 (n:6) orta mediastende lokalizeydi. Cerrahi olarak hastaların %70’ine (n:19) posterolateral torakotomi, %30’una (n:8) ise medyan sternotomi ile yaklaşıldı. %89’u (n:24) total olarak çıkarılırken, %11’i (n:3) parsiyel olarak çıkarıldı. Çıkarılan kitlelerin ortalama çapları 9.4 ± 5.2 cm olarak ölçüldü. Histopatolojik inceleme sonrası, tümör grubunda (n:21) %52 (n:11) nörojenik tümör, %20 (n:4) timik tümör, %14 (n:3) teratom ve %14 (n:3) lenfoma; kist grubunda (n:6) ise %66 (n:4) bronkojenik kist, %17 (n:1) perikardiyal kist ve %17 (n:1) hidatik kist saptandı. Postop bir hastada diafragma elevasyonu, başka bir hastada da atelektazi izlenirken timomalı bir hastada da myastenik kriz gelişti. Erken dönem mortalite olmamasına rağmen dokuz ay sonra bir hasta tümöre bağlı hastalıktan kaybedildi.

Sonuç: Mediasten kitlelerin tanı ve tedavisinde cerrahi yaklaşım güvenle uygulanabilen temel bir yöntemdir.

Keywords : Mediastinal kitle, cerrahi tedavi
Viewed : 20550
Downloaded : 2826