ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda Video Destekli Torakoskopik Cerrahi Deneyimimiz
Haluk Güvenç, Gülşen Ekingen, Ufuk Şenel, Selami Sözübir
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli
Amaç: Günümüzde video endoskopi alanındaki teknolojik gelişmeler torakoskopik cerrahinin çocuk yaş grubunda güvenle uygulanmasına imkan sağlamıştır. Bu yazıda, kliniğimizde torakoskopik cerrahi uygulanan olguları ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: 2001-2003 yılları arasında yaş ortalaması 5.6 yıl olan 19 olguya video destekli torakoskopik cerrahi (VATS) girişim uygulandı. Olgularda, ampiyem, akciğer apsesi, kist hidatik, pnömotosel, diyafram eventrasyonu, mediastinal kitle, göğüs duvarı arteriyovenöz malformasyon gibi toraks patolojileri mevcuttu. Tüm olgularda ameliyat öncesi radyolojik inceleme yapılarak lezyonun yeri tespit edildikten sonra genel anestezi altında VATS uygulandı.

Bulgular: Ortalama ameliyat süresi 95 dk (75-180), tüp drenaj süresi 4 (1-8) gün ve hastanede kalış süresi 7.2 (3-11) gündü. Olguların ikisinde açık cerrahiye geçildi ve bir olgu reopere edildi. Olguların hiçbiri kaybedilmedi.

Sonuç: Video destekli torakoskopik cerrahinin çocuk yaş grubu cerrahi toraks patolojilerinde güvenilir bir tedavi seçeneği olduğunu düşünmekteyiz.

Keywords : Torakoskopi, ampiyem, diyafram plikasyon, kist hidatik, çocuk
Viewed : 13117
Downloaded : 2427