ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER ARTER BYPASS OPERASYONU GEÇİREN OLGULARDA ERKEN POSTERIOR DESENDAN ARTER SIKLIĞI ve ÖNEMİ
YAPICI Fikri, TARHAN Arif, YILMAZ Mehmet, ŞERBETÇİOĞLU Aykut, ÖKTEM Ertan, BİLGEN Fuat, ÖZLER Azmi
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İSTANBUL
Koroner arter varyasyonu varlığında anjiyografinin doğru değerlendirilmesi, operasyonda damarın tanınması ve girişimi açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızda interventriküler septum ve sol ventrikül apikal kısmının beslenmesinde sekonder ve primer yeri olan "posterior desendan" (PD) arterin erken çıkış varyasyonlarını 400 ardışık koroner bypass cerrahi olgusunda prospektif olarak inceledik. Olguların %11’inde PD arter varyasyonu saptanarak diğer olgularla klinik ve anjiyografik olarak karşılaştırıldı. Hastalarda yaş, cins, perioperatif miyokard infarktüsü, kros klemp-bypass zamanları ve aritmi insidansları arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
Keywords : Erken posterior desendan arter, koroner bypass, koroner arter varyasyonu, Early Posterior descending artery, coronary bypass, coronary artery variation
Viewed : 13176
Downloaded : 3334