ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkin Bir Olguda Aort Kapak Replasmanı Reoperasyonunda Konno Aortoventriküloplasti Uygulanması
Naz Bige Aydın, Tufan Şener, Tansel Türkoğlu, Osman Eren Karpuzoğlu, Aydın Yıldırım*, Günseli Uysal**, Tuna Tezel*, Hakan Gerçekoğlu
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
*Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
**Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, İstanbul
Oniki yıl önce aort kapak darlığı nedeniyle 19 numara mekanik aort kapak replasmanı yapılan 56 yaşında, vücut yüzey alanı (VYA) 1.9 m2 olan kadın hasta, mekanik aort kapak üzerinde oluşan pannus sonucu kapak disfonksiyonu sebebiyle hastanemize başvurmuştur. Ekokardiyografisinde (EKO) interventriküler septumda kalınlaşma (1.8 cm) aort kökü dar [2 cm (<1 cm/m2)] ve mekanik kapak üzerinde ortalama 55 mmHg, maksimal 110 mmHg gradiyent saptanmıştır. Acil reoperasyonda, hastanın VYA, hastaya daha önce takılan kapağın numarası ve ekokardiyografi bulguları göz önüne alınarak kök genişletme için Konno aortoventriküloplasti tekniği uygulanmış ve 23 numara mekanik kapak replasmanı yapılabilmiştir. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz seyreden hasta 8. gün taburcu edilmiştir. Üçüncü ay kontrolünde hasta klinik olarak klas I ve EKO kontrolünde, mekanik kapak üzerinde 10 mmHg ortalama gradiyent, septum kalınlığı 1.7 mm bulunmuştur. Konno aortoventriküloplasti, hastanın yaşı, VYA ve yaşam şekline uygun numarada kapağın takılması için reoperasyon yapılacak erişkin olgularda da güvenle uygulanabilir bir yöntemdir.
Keywords : Konno aortoventriküloplasti, aort kapak replasmanı, reoperasyon, aort kök genişletme, erişkin
Viewed : 14911
Downloaded : 2505