ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bypass ve Kapak Ameliyatlarında Ototransfüzyon Uygulanması
Mukadder Demirok, Demet Aşkın, İlter Emin
VKV. Amerikan Hastanesi, Kardiyak Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul
Amaç: Bypass ve kapak ameliyatlarında ototransfüzyon uygulayarak allojenik kan transfüzyonunu (ABT) engellemek.

Materyal ve Metod: Çalışmamıza operasyon öncesi hematokrit değeri 35 ve üstü olan elektif açık kalp ameliyatı uygulanacak 100 erişkin hasta dahil edildi. Randomize olarak 50 kişilik ototransfüzyon ve kontrol grubu oluşturuldu. Cerrahi baslayıp damar hazırlıkları tamamlandıktan sonra 4 mg/kg Heparin iv verildi. Aktive pıhtılaşma zamanı 200 sn üzerinde olunca aorta kanüle edildi. Ototransfüzyon grubu hastaların toplam kan volümleri hesaplanıp bunun %15-20 si (800-1000 ml) aort kanülünün oksijenatörle birleşim yeri öncesinde yaklaşık 10 dakika içinde alındı. Bu arada alınacak kan miktarı kadar kolloid infüzyonu hızlı bir şekilde uygulandı. İşlem tamamlandıktan sonra açık kalp makinesine geçildi. Pompa çıkışında alınan kan hastalara geri verilmeye başlandı. Her iki grupta da operasyon bitimi, yoğun bakım ve serviste hematokrit değeri 27 mg/dl’nin altına düşmedikçe allojenik kan transfüzyonu uygulanmadı.

Bulgular: İki grup arasında; hemodinamik değerler, ameliyat ve pompa süresi, kanama miktarı açısından fark tespit edilmedi. Hematokrit değerleri karşılaştırıldığında ise; başlangıç değerleri arasında fark yokken, pompa döneminde; ototransfüzyon grubunda anlamlı düşüş gösterdi. Ameliyat bitiminde ototransfüzyon grubunda yükselen hematokrit değeri hastane çıkışında kontrol grubunda anlamlı yüksekti (p < 0.05). Ameliyat sırasında verilen kan miktarları karşılaştırıldığında ise kontrol grubunda anlamlı yüksek bulundu (p < 0.001). Çalışma grubunda sadece 4 hastada allojenik kan ihtiyacı oldu.

Sonuç: Ototransfüzyon uygulamasının açık kalp ameliyatlarında allojenik kan ihtiyacını azalttığını, böylece transfüzyon komplikasyonlarını engellediğini ve maliyeti çok daha düşürdüğünü savunmaktayız.

Keywords : Koroner arter cerrahisi, ototransfüzyon, akut normovolemik hemodilüsyon
Viewed : 13080
Downloaded : 3326