ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Genişletilmesinde Perikardiyal Monoküspid Kapak Yönteminin Erken Dönem Sonuçları
Bahadır Dağlar1, M. Adnan Celkan1, Hakkı Kazaz1, Osman Başpınar2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep
Amaç: Doğuştan kardiyak defektlere eşlik eden sağ ventrikül çıkım yolu (SVÇY) darlığının cerrahi olarak düzeltilmesi ve sonrasında gelişebilen pulmoner kapak yetersizliğinin önlenmesi amacıyla uygulanan perikardiyal monoküspid kapak yöntemi ve erken dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Beş çocuk hasta (3 kız, 2 erkek; ort. yaş 8.4; dağılım 3-17) doğuştan kardiyak patolojiler ve SVÇY darlığı nedeniyle ameliyat edildi. Üç hastada atriyal septal defekt ve pulmoner stenoz, iki hastada ise Fallot tetralojisi vardı. Tüm ameliyatlar median sternotomi ve kardiyopulmoner bypass eşliğinde yapıldı. Primer kardiyak patoloji onarıldıktan sonra perikardiyal monoküspid kapak yöntemiyle SVÇY rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi. Olguların ortalama izlem süresi 12.4±1.2 ay (dağılım 6-20 ay) idi.

Bulgular: Ortalama kros klemp zamanı 75.4±4.3 dakika, toplam perfüzyon zamanı ise ortalama 98.2±7.6 dakika idi. Ameliyat sırasında pulmoner arter annulusu ortalama 14.0±2.3 mm ölçüldü. Ameliyat öncesinde ortalama 58.3±11.5 mmHg olan pulmoner valvüler gradiyent ameliyat sonrasında 9.0±4.2 mmHg’ye düştü. Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası erken dönemde ölüm olmadı. İzlem dönemi boyunca tüm olgular asemptomatikti ve hepsi NYHA sınıf I olarak değerlendirildi. Kontrol ekokardiyografilerinde 15 mmHg’den fazla gradiyent saptanmadı. Sadece bir hastada üçüncü derece pulmoner yetersizlik görüldü; diğer hastalarda pulmoner valvüler kaçağa rastlanmadı.

Sonuç: Doğuştan kardiyak anomalilere eşlik eden SVÇY darlığının düzeltilmesinde perikardiyal monoküspid kapak yönteminin, kolay uygulanabilir ve maliyetinin düşük olması nedeniyle iyi bir seçenek olacağını düşünüyoruz.

Keywords : Aort kapağı yetersizliği; çocuk; perikardiyum/ transplantasyon; pulmoner kapak/cerrahi; pulmoner kapak yetersizliği/komplikasyon/cerrahi; Fallot tetralojisi/cerrahi; ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu
Viewed : 9994
Downloaded : 2322