ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transvers Arteriotomi Tekniği ile Karotis Endarterektominin Erken ve Orta Dönem Sonuçları
Bayer Çınar, Onur Göksel, Hakkı Aydoğan, Uğur Filizcan, Şebnem Çetemen, Ergin Eren
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: İnme, kardiyovasküler ölümler için en sık ikinci, nörolojik ölümcül olaylar için de en sık nedendir. Karotis endarterektomi (KEA) ameliyatlarında değişen teknikler, erken ve uzun dönem takiplerde tekrar müdahale ihtiyacını da belirlemektedir. Bu çalışmada transvers arteriotomi ile yapılan KEA ameliyatlarının erken ve orta dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmada lokorejyonel anestezi altında transvers arteriotomi ile KEA uygulanan 95 hasta (22 kadın, 73 erkek; ort. yaş 67.5; dağılım 48-78) geriye dönük olarak incelendi. Hastaların ameliyat öncesi özellikleri ile perioperatif olaylar; birinci hafta, birinci ay, altıncı ay ve 12. ay kontrolleri kaydedildi. Altıncı ve 12. ay Doppler takipleri ile hastalarda rezidüel darlık, yeniden darlık oluşumu, tıkanma ve yalancı anevrizma gibi bulgular araştırıldı. Ortalama izlem süresi 16.4 ay (dağılım 12-38 ay) idi.

Bulgular: Hastalarda en sık görülen tablo geçici iskemik atak ve tek taraflı %70’den fazla darlık idi. Yirmi yedi hastada (%28.4) koroner arter hastalığı saptandı; ayrıca, 17 hastada (%17.9) da periferik arteryel obstrüktif hastalık bulundu. Dört hastada (%4.2) şant kullanıldı. Karotis arteri klempleme süresi ortalama 8.9±1.9 dakika idi. Perioperatif olarak bir olguda hemiparezi, bir olguda da fasyal parezi görüldü. Hiçbir hastada ölüm görülmedi. İzlem süresi içinde olumsuz nörolojik olay, rezidüel darlık, yeniden darlık oluşumu, tıkanma veya yalancı anevrizma saptanmadı.

Sonuç: Transvers karotis arteriotomi ile KEA, lokorejyonel anestezi eşliğinde kolay, etkili ve çabuk bir tekniktir. Çoğu olguda yeterli cerrahi alan sağlandığı gibi, erken ve orta dönem sonuçlar kabul edilebilir sınırlardadır. Özellikle dar çaplı arterlerde, yama kullanımını sınırlaması bir avantajdır.

Keywords : Karotis darlığı/cerrahi; endarterektomi, karotis/ yöntem; dikiş teknikleri; ultrasonografi, Doppler
Viewed : 11900
Downloaded : 2340