ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Jarvik 2000 Destek Cihazı ile Sol Ventrikül Yükünün Azaltılmasının Koroner Kan Akımı Üzerine Etkisi
Egemen Tüzün, Kanber Öcal Karabay, Jeff Conger, Howard Frazier, Kamuran Kadıpaşaoğlu
Cardiovascular Surgery Labs, Texas Heart Institute, Houston/TX, USA
Amaç: Bu çalışmada, sol ventrikül yükünün Jarvik 2000 aksiyal akım pompası ile azaltılmasının koroner kan akımı üzerine etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Jarvik 2000 pompası parsiyel kardiyopulmoner bypass yöntemi kullanılarak 10 adet buzağıya implante edildi. Pompa 8000, 10000 ve 12000 devir/dakika hızlarda çalıştırılırken sol ventrikül (LV) hemodinamik değerleri, koroner kan akımı (CBF) ve miyokard oksijen tüketimi (MVO2) ölçüldü ve bu değerler bazal değerler (pompa hızı 0 devir/dakika) ile karşılaştırıldı. Artan hızlarda sağ ve sol ventrikül boyutları ve aort kapak açıklığı ekokardiyografi ile ölçüldü.

Bulgular: Cerrahi işlem ya da pompayla ilgili herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Jarvik 2000 pompasının artan hızlarında ortalama ve diyastolik aortik basınçlar anlamlı olarak yükselirken, 10000 devir/dakikanın üzerindeki hızlarda nabız basıncı azaldı (p<0.05). Artan pompa hızlarında LV sistol ve diyastol sonu basınçları, pulmoner kapiller uç basıncı ve LV boyutları dereceli olarak azaldı. Her ne kadar artan hızlarda koroner kan akımı ve miyokard oksijen tüketimi azaldıysa da (p<0.05), CBF’nin MVO2’ye oranı çalışma boyunca tüm deneklerde 0.18 ile 0.20 arasında kaldı. Sağ kalp basınçları pompa hızındaki artışlardan etkilenmedi ve başlangıç değerlerine yakın seyretti.

Sonuç: Çalışmamızda, sol ventrikül yükünün Jarvik 2000 pompası ile azaltılması sırasında LV işlevleri ve CBF/MVO2 oranı olumsuz olarak etkilenmedi.

Keywords : Kan akım hızı; kan basıncı; koroner dolaşım; ekokardiyografi; kalp destek cihazı; kalp yetersizliği, konjestif; miyokard; oksijen tüketimi; protez implantasyonu; ventrikül fonksiyonu, sol
Viewed : 10294
Downloaded : 1999