ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dejeneratif Mitral Kapak Yetersizliklerinin Rekonstrüksiyonunda Posterior Sütür Annuloplasti
Serdar Çimen, Murat Akçar, Batuhan Özay, Vedat Özkul, Rafet Günay, Bülend Ketenci, Günseli Abay, Murat Demirtaş
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Hastanemizde son yıllarda rekonstrüktif mitral kapak ameliyatları gittikçe artmaktadır. Dejeneratif mitral kapak yetersizliklerinde, mitral annuler halka kullanılmaksızın yapılan rekonstrüktif girişimlerin erken dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Dejeneratif mitral kapak hastalığı olan 14 hastada (8 erkek, 6 kadın; ort. yaş 46.6; dağılım 18-71) annuler halka kullanılmaksızın posterior sütür annuloplastiyle rekonstrüksiyon yapıldı. Ameliyat öncesi fonksiyonel kapasite tüm hastalarda sınıf III veya IV idi. Beş hastada eşlik eden aterosklerotik koroner arter hastalığı vardı. Bir hastada hafif aort kapak yetersizliği, bir hastada sekundum tipi atriyal septal defekt, bir hastada da triküspid kapak yetersizliği vardı. Sekiz hastada posterior, beş hastada anterior mitral kapak prolapsusu bulunmaktaydı. Ayrıca, dört hastada annuler dilatasyon vardı.

Bulgular: Bir hasta (%7.6) ameliyat sonrası 17. günde enfeksiyon ve kardiyopulmoner yetersizlik nedeniyle kaybedildi. Bir hastada mitral kapak tamiri başarısız olarak değerlendirilip mitral kapak replasmanı yapıldı. Transözofageal ekokardiyografide beş hastada 1 (+) mitral yetersizlik saptandı. Ameliyat bitiminde üç hastada inotrop destek, iki hastada da intraaortik balon ihtiyacı oldu. Aortik klemp ve kardiyopulmoner bypass süreleri sırasıyla ortalama 89±33 dakika ve 128±50 dakikaydı. Yoğun bakım ve serviste kalış süreleri ise sırasıyla 2.7±4.4 gün (dağılım 1-17 gün) ve 5.6±3.2 gün (dağılım 2-15 gün) bulundu.

Sonuç: Dejeneratif mitral kapak hastalıklarında prostetik halka kullanılmaksızın sadece, teflon destekli sütürlerle posterior annulusun desteklenmesi şeklindeki mitral kapak rekonstrüksiyonlarının erken dönem sonuçları tatmin edicidir. Ancak yöntemin geçerliğini orta ve uzun dönem takip sonuçları gösterecektir.

Keywords : Kalp kapağı/patoloji/cerrahi; mitral kapak/ cerrahi; mitral kapak yetersizliği/cerrahi; mitral kapak prolapsı/cerrahi; dikiş teknikleri
Viewed : 32575
Downloaded : 2704