ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Periferik Arteryel Tıkanıklıklarda Tromboembolektomi Sonuçlarını Etkileyen Faktörler
Oktay Burma, Ayhan Uysal, İlker Akar, Eflatun Yücedağ, Ali Rahman
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
Amaç: Akut arteryel tıkanıklıkla başvuran hastaların özellikleri ve cerrahi tedavi sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 1994 - Aralık 2003 tarihleri arasında akut arteryel tıkanıklık tanısıyla başvuran 128 hasta (65 erkek, 63 kadın; ort. yaş 64; dağılım 25-90) geriye dönük olarak değerlendirildi. Semptomların başlangıcıyla müdahale arasındaki süreye göre, ilk 12 saat içinde müdahale edilen olgular grup 1, 12 saatten sonra müdahale edilen olgular ise grup 2 olarak ayrılarak amputasyon ve mortalite oranları incelendi.

Bulgular: Olguların 60’ı (%46.9) 12 saat içinde, 68’i (%53.1) ise 12 saatten sonra başvurmuştu. En fazla saptanan tromboemboli lokalizasyonu femoropopliteal (%65.1) bölge iken, en sık neden kardiyak patolojilerdi (%60.9). Grup 1’de amputasyon oranı %6.7, mortalite %1.7 iken, grup 2’de bu oranlar sırasıyla %16.2 ve %13.2 bulundu.

Sonuç: Akut arteryel tıkanıklıklarda erken tanı ve erken cerrahi girişim yanında, diğer organ fonksiyonlarının sıkı bir şekilde takip edilmesi morbidite ve mortalitenin azaltı lmasında önemli rol oynamaktadır.

Keywords : Amputasyon; arteryel tıkayıcı hastalık/etyoloji/ cerrahi; iskemi; periferal vasküler hastalık/etyoloji/cerrahi; tromboembolizm; trombolitik tedavi; vasküler cerrahi prosedür
Viewed : 12909
Downloaded : 2283