ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bioglass: Tavşanda Talk Kadar Etkin Bir Plörodezik Ajan
Ali Yeginsu 1, Nurper Onuk Filiz 2, Doğan Köseoğlu 2, İlker Etikan3
1Departments of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Gaziosmanpaşa University, Tokat
2Departments of Pathology, Medicine Faculty of Gaziosmanpaşa University, Tokat
3Departments of Biostatistics,Medicine Faculty of Gaziosmanpaşa University, Tokat
Amaç: Bioglass kemik defektlerinin doldurulmasında ve güçlendirilmesinde, ilaç salınım sistemlerinde, bir iskelet yapı olarak doku kültürlerinde ve implant materyallerinin yüzeylerinin kaplanmasında yaygın olarak kullanılan silika bazlı bir biyomateryaldir. Bu deneysel çalışmada, Bioglassın silika içeriğinin talkta olduğu gibi plevral irritasyona neden olabileceği varsayılarak, Bioglassın plörodezik etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmada 30 adet 2.5-3 kg ağırlığında, erkek, Yeni Zelanda cinsi tavşan rastlantısal olarak üç gruba ayrıldı. İlk iki gruba 1 ml/kg izotonik serum içerisinde 70 mg/kg Bioglass veya talk sol göğüs tüpü içerisinden verildi. Kontrol grubuna sadece göğüs tüpü takıldı. Yirmi sekizinci günde plevral yapışıklıklar ve akciğer parenkimi makroskobik ve histolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Talk ve Bioglass grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazla plörodezik etki görüldü (p=0.0001). Bioglass ile karşılaştırıldığında, talkın plevral irritatif etkisi daha fazlaydı; ancak, plörodezik etkide bir üstünlüğü yoktu (p=0.971). İki materyal arasında parenkimal inflamasyon ve fibrosis açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0.075).

Sonuç: Bulgularımız, Bioglassın etkili bir plörodezik ajan olduğunu ve talk ile benzer etkinlik gösterdiğini ortaya koymuştur.

Keywords : Biyouyumlu materyal; seramik/farmakoloji; cam; plevra; plörodezi/yöntem; tavşan; talk/farmakoloji
Viewed : 10639
Downloaded : 1938