ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sleeve Rezeksiyonları: 77 Olgunun Değerlendirilmesi
Göksel Kalaycı1, Şükrü Dilege 1, Alper Toker 1, Serhan Tanju 1, Sedat Ziyade 1, Yusuf Bayrak 1, Dilek Yılmazbayhan2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Akciğerin iyi veya kötü huylu hastalıklarında, sağlam akciğer parenkimini korumak için pnömonektomiye alternatif olarak sleeve rezeksiyonu uygulanan hastalar endikasyon, teknik, komplikasyon, mortalite ve sağkalım oranları açısından incelendi.

Çalışma planı: Çalışmaya, Ocak 1992-Aralık 2004 tarihleri arasında değişik patolojiler nedeniyle sleeve rezeksiyonu uygulanan 77 olgu (19 kadın, 58 erkek; ort. yaş 57.0±15.4; dağılım 7-82) alındı.

Bulgular: Sleeve rezeksiyonu endikasyonları 58 olguda primer akciğer kanseri, dört olguda metastatik akciğer kanseri, dokuz olguda karsinoid tümör, beş olguda iyi huylu hastalıklar, bir olguda da başka tümördü. Rezeksiyonların 60’ı bronşiyal sleeve, beşi izole vasküler sleeve, altısı çift sleeve, dördü segmental, ikisi karinal rezeksiyon idi. On altı olguda (%20.7) komplikasyon görüldü. İki olgu (%2.6) adult respiratuar distres sendromu nedeniyle ameliyat sonrası dönemde kaybedildi. Komplikasyon analizinde, seçilen dikiş tekniğinin, primer patolojinin ve uygulanan rezeksiyon tipinin anlamlı etkisi olmadığı görüldü (p>0.05).

Sonuç: Sleeve rezeksiyonu uygulanan hastalarda ameliyat mortalitesi ve morbiditesi konvansiyonel rezeksiyonlardan farklı değildir. Ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan komplikasyonların cerrahi teknik, rezeksiyon tipi ve primer patolojiyle ilgili olmadığı görülmektedir.

Keywords : Bronşiyal neoplazi/cerrahi/mortalite; karsinom, bronkojenik/cerrahi; akciğer neoplazisi/cerrahi; pnömonektomi/ yöntem
Viewed : 12805
Downloaded : 1928