ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE DİREKT AORTİK KANÜLASYONLA MİNİTORAKOTOMİ
Hakan GERÇEKOĞLU, Tufan ŞENER, Serdar EVRENKAYA, Bige AYDIN, Kürşat ÖZ, Remzi TOSUN, Ergin EREN, Azmi ÖZLER
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
Amaç: Konjenital kalp cerrahisinde minitorakotomi ve direk aortik kanülasyon metodları ile konvansiyonel sternotomi metodlarının karşılaştırılması.

Materyal ve Metod: Ocak 1997 ile Ocak 2001 tarihleri arasında kliniğimizde minitorakotomi ve direkt aortik kanülasyon ile ameliyat edilen on sekundum tip atrial septal defekt (ASD), iki sekundum ASD ve pulmoner stenoz, bir sekundum ASD ve parsiyel venöz dönüş anamolisi ve iki perimembranöz ventiküler septal defekt (VSD) vakaları (Grup I) (n = 15), aynı dönemde konvansiyonel sternotomi yöntemleri ile ameliyat edilen on iki sekundum ASD ve üç perimembranöz VSD'den oluşan Grup II (n = 15) vakalarıyla preoperatif [yaş, cinsiyet, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı trombosit sayıları ve ek hastalıklar (diabetus mellitus, hipertansiyon, vs)], peroperatif (ekstrakorporeal dolaşım, kros klemp zamanı, operasyon süresi) ve postoperatif [mekanik ventilasyon süreleri, postoperatif yoğun bakım kalış (YBK) ve hastane kalış süreleri, mediastinal drenaj miktarı, kan ve kan ürünleri transfüzyon miktarı ve maliyetler] değişkenler açısından retrospektif olarak karşılaştırıldılar.

Bulgular: İki grup arasında istatistiki olarak sadece tek bir değişkende farklılık saptandı; ortalama YBK süresi Grup I'de 22.9 ± 1.5 saat ve Grup II'de ortalama YBK süresi 35 ± 4.4 saat idi. p < 0.05'dir.

Sonuç: Direk aortik kanülasyon ve minitorakotominin izole ve komplike olmayan seçilmiş konjenital kalp lezyonu vakalarında, özellikle genç ve bayan hastalarda sadece YBK sürelerinin daha kısa olması sebebiyle değil, esas olarak daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilebildiği göz önüne alınarak konvansiyonel sternotomi metodlarına tercih edilebileceğini düşünmekteyiz.

Keywords : Minitorakotomi, konjenital kalp cerrahisi
Viewed : 12181
Downloaded : 2828