ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atriyal fibrilasyonlu romatizmal mitral kapak replasmanı yapılan hastalarda serum irrigasyonlu radyofrekans ablasyon başarısını predikte eden faktörler
Hakkı Kazaz, M. Adnan Celkan, Haşim Üstünsoy, Bahadır Dağlar, İsmail Körk
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep
Amaç: Atriyal fibrilasyonun (AF) cerrahi tedavisinde son yıllarda geniş kullanım alanı bulan serum irrigasyonlu radyofrekans ablasyon (SİRFA) %80-90 sinüs ritim başarısı sağlamıştır. Bu çalışmada SİRFA ile tedavi edilen hastalarda başarıyı etkileyen faktörler araştırıldı.

Çalışma planı: Ekim 2001 ile Nisan 2003 tarihleri arasında kliniğimizde SİRFA (Cardioblate TM. Medtronic) uygulanan 50 hasta (36 kadın, 14 erkek; ort. yaş 42.3±13.8; dağılım 17-68) çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, AF süresi ve şekli, sol atriyum çapı gibi demografik veriler ile ameliyat verileri standart bir formla toplandı. Değişken değerlerin ortalamaları alınırken, toplanan veriler ameliyat sonrası erken dönem ve birinci yılın sonunda AF gelişimine göre univaryant ve multivaryant istatistiksel değerlendirmeye alındı.

Bulgular: Univaryant analiz sonucunda 60 yaşın üzerinde olma, ameliyat sonrası antiaritmik ilaç kullanım ihtiyacı, sol atriyum çapının >60 mm olması, sol atriyum küçültme işlemi sonrasında sol atriyum çapının >60 mm olması, kardiyopulmoner bypasstan pace ile çıkma, altı aydan uzun süreli atriyal fibrilasyon bulunmasının anlamlı predikte edici faktörler olduğu saptandı. Uygulanan multivaryant lojistik regresyon testine göre ise sol atriyum çapının >60 mm olması, sol atriyum küçültme işlemi sonrasında sol atriyum çapının >60 mm olması, antiaritmik ilaç kullanım ihtiyacı ve 60 yaşın üzerinde olmanın risk faktörü olduğu görüldü.

Sonuç: Serum irrigasyonlu radyofrekans ablasyon sonuçlarını etkileyen faktörler tartışma konusu olmaya devam edecektir. Çalışmamızda ileri yaş ve sol atriyum çapının önemli risk faktörleri olduğu saptandı.

Keywords : Radyofrekans; atriyal fibrilasyon; ablasyon
Viewed : 11131
Downloaded : 2385