ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atan kalpte koroner arter anastomozları sırasındaki hemodinamik değişiklikler
Tufan Şener, Naz Bige Aydın, Tansel Türkoğlu, Eren Karpuzoğlu, Vedat Özkul, Hakan Gerçekoğlu
Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada, off pump koroner arter cerrahisinde (OPCAB) distal koroner arter anastomozlarının yapılabilmesi için, kalbin mobilizasyonu ve stabilizasyonu sırasında oluşabilecek hemodinamik değişimlerin değerlendirilmesi amaçlandı.

Çalışma planı: Çalışma Mart-Haziran 2002 tarihleri arasında prospektif olarak düzenlendi. Off-pump koroner arter cerrahisi uygulanan 30 hasta (22 erkek, 8 kadın; ort. yaş 69.5±6.3; dağılım 49-81) çalışmaya alındı. Bu hastalarda bazal ortalama sistemik arter basıncı, sağ atriyal basınç, pulmoner kapiller kama basıncı ve kardiyak indeks ölçümleri, EKG’de ST segment değişiklikleri ve spesifik kardiyak enzim analiziyle beraber, aynı parametrelerin anastomozlar sırasında kalbe posizyon verildikten sonra yapılan ölçümleriyle karşılaştırıldı.

Bulgular: Kardiyak indeks düşüklüğü tüm bölgelerde istatistiksel olarak anlamlı iken, ortalama sistemik arteriyel basınç sol ön inen ve arka inen koroner arter bölgelerinde anlamlı şekilde düştü. Sirkumfleks ve arka inen koroner arterlerin anastomozunda sağ atriyal basınç ortalama %70 yükseldi, ama pulmoner kapiller kama basıncı sol ön inen koroner arter anastomozunda ortalama %13, sirkumfleks koroner arter anastomozunda %39 arttı. Belirgin ST segment değişikliği ve anlamlı kardiyak enzim artışı olmadı.

Sonuç: Off pump koroner arter cerrahisi sırasında, ameliyatın tüm gidişini etkileyebilecek hemodinamik değişiklikler olabilir. Bazı cerrahi teknik ve manevralarla bu tür hemodinamik değişimlerin üstesinden gelinebilir. Bu nedenle kalp cerrahları, OPCAB için hasta seçimi ve ameliyat sırasındaki sorunları gidermeye yönelik cerrahi teknikler konsunda bilgi sahibi olmalıdırlar.

Keywords : Off pump koroner arter bypass cerrahisi; hemodinamik; iskemi
Viewed : 10926
Downloaded : 2550