ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Fiziksel özelliklerin ameliyat sonrası kanama miktarları üzerine etkisi
Ülkü Yıldız1, Özer Kandemir2, Arzum Kale 1, Benhur Can 1, Hilmi Tokmakoğlu 1, Tevfik Tezcaner 1, Yaman Zorlutuna2
1Bayındır Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Açık kalp cerrahisi sonrası erken dönemde %3-5 oranında eksplorasyon gerektiren en sık komplikasyon kanamadır. Kan ve ürünlerinin kullanımı, transfüzyon reaksiyonlarını, transfüzyon geçişli enfeksiyonları ve maliyet artışını birlikte getirmektedir. Bu çalışma, ameliyat sonrası kanama üzerine cinsiyet ve fiziksel özelliklerin etkilerini belirlemek için planlandı.

Çalışma planı: İzole koroner bypass uygulanan 525 hasta arasından rasgele seçilen 209 hasta kanama miktarlarına göre iki gruba ayrılarak (grup I ≥750 ml/24 saat, grup II <750 ml/24 saat) demografik, ameliyat öncesi laboratuvar verileri, amaliyat ve erken ameliyat sonrası bulgular açısından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Birinci gün sonunda 174 hastada (%83.3) 750 ml'nin altında (ort. 459±131.8 ml), 30 hastada (%16.6) 750 ml ve üzerinde (ort. 948±188.3 ml) drenaj saptandı (p=0.0001). Kanama indeksleri grup I ve grup II için sırasıyla 528.0±102.7 ml/m2 ve 266.0±77.7 ml/m.2 bulundu (p=0.0001). Grup I'deki 30 hastanın beşi (%16.6) kadın, 25'i erkek (%83.3), grup II'deki 174 hastanın 95'i (%54.5) kadın, 79'u erkek (%45) idi. Grup II'deki kadın cinsiyet sıklığı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.02). İki grup arasında boy uzunluğu açısından da anlamlı fark görüldü (grup I'de ort. 1.64±0.08 m, grup II'de ort. 1.59±0.09 m; p<0.005). Vücut kütle indeksleri grup I ve grup II için sırasıyla 27.1±4.0 kg/m.2 ve 28.6±4.1 kg/m.2 bulundu, bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.04).

Sonuç: Koroner arter cerrahisini takiben gelişen kanama komplikasyonları morbidite ve mortalite artışına yol açmaktadır. Kanama için risk faktörlerinin ameliyat öncesinde belirlenmesi bu sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır. Kısa boylu ve kadın hastalarda kanama azlığı ile ilgili faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalara gerek duyulmaktadır.

Keywords : Koroner bypass; ameliyat sonrası kanama; transfüzyon; vücut kütle indeksi
Viewed : 20939
Downloaded : 2525