ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakotomi sonrası uygulanan dorsal paravertebral ve epidural bloğun ağrı kontrolü açısından karşılaştırılması
Oğuzhan Cücü1, Pelin Karaca1, Yavuz Enç2, Okan Yücel2, Tamer Aksoy1, Şahin Şenay2, Sevim Canik1
1Departments of Anesthesiology and Rehabilitation, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, İstanbul
2Departments of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, İstanbul
Amaç: Dorsal paravertebral ve epidural bloğun torakotomi sonrası ağrı kontrolü ve solunum fonksiyonları üzerine etkilerini karşılaştırmaktı.

Çalışma planı: Çalışmaya 50 hasta (38 erkek, 12 kadın; ort. yaş 49.8±17.7; dağılım 15-78) alındı. Hastalar rasgele epidural (grup 1) ve paravertebral (grup 2) blok uygulanacak şekilde iki gruba ayrıldı. Hastalara, hasta kontrollü analjezi (PCA) cihazıyla ek morfin uygulaması yapıldı. Ameliyat sonrası birinci günkü total morfin kullanımı PCA cihazının hafızasından not edildi. Görsel analog skalası (VAS) kullanılarak ilk 24 saatte, dinlenme sırasında; cerrahi yoğun bakım ünitesine gelişten bir saat sonra ve ardından her iki saatte bir hastalarda ağrı değerlendirilmesi yapıldı.

Bulgular: İki grup arasında; VAS skoru ve morfin tüketimi açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Ek olarak ameliyat sonrası birinci gündeki FEV1 ve FVC değerleri istatiksel olarak anlamlı derecede farklı değildi.

Sonuç: Paravertebral blok torakotomi sonrası ağrı kontrolü için uygun ve etkili bir alternatif olabilir.

Keywords : Analjezi/yöntem; postoperative ağrı/fizyopatoloji/ koruma ve control/tedavi; torakotomi/yan etki
Viewed : 13058
Downloaded : 2616