ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Normovolemik hemodilüsyonun alt ekstremite iskemi-reperfüzyonu sonrası oluşan akciğer hasarı üzerine olan etkisi
İbrahim Gökşin1, Metin Akbulut2, Ahmet Baltalarlı 1, Mustafa Saçar 1, Şeyda Kaya 3, Vefa Özcan 1, Ender Düzcan2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
3Pumukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
Amaç: Abdominal aortanın geçici olarak klemplenmesi ve alt ekstremitelerin iskemi-reperfüzyona (IR) maruz kalması, akciğerde interstisyel ödem ve enflamasyonla karakterize hasar oluşumunu indükler. Bu çalışmada ringer laktatla (RL) yapılan normovolemik hemodilüsyonun, alt ekstremite IR sonrası oluşan akciğer hasarını azaltıp azaltmadığı saptanmaya çalışıldı.

Çalışma planı: Çalışma için 13 wistar albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Deney modeli olarak, her iki alt ekstremitenin arteriyal-venöz dolaşımının turnikeyle iki saat sıkılarak iskemi, ardından çözülerek üç saat reperfüzyon oluşturulmasıyla uygulanan IR modeli kullanıldı. İskemi-reperfüzyon grubunda (grup I, n=6) hemodilüsyon yapılmadan, RL grubunda (grup II, n=7) ise ringer laktatla normovolemik hemodilüsyon yapıldıktan sonra alt ekstremitede IR yapıldı. Deney sonunda, sıçanlar intravenöz yüksek doz pentobarbital sodyumla sakrifiye edildi. Akciğerler histolojik olarak değerlendirildi. Akciğer hasarı; konjesyon, intersitisyel ödem, polimorf nüveli nötrofil (PMN) infiltrasyonu, alveoler hemoraji esas alınarak, 0+ ile 4+ arasında semikantitatif olarak skorlandı. 0+, değişiklik yok; 1+, fokal hafif değişiklikler; 2+, multifokal hafif değişiklikler; 3+, multifokal belirgin değişiklikler; 4+, diffüz belirgin değişiklikler. İstatistiksel değerlendirme Student's t-testi ve Mann-Whitney U-testiyle yapıldı.

Bulgular: Ortalama Hct grup I'de %48.2±1.7, grup II'de %35.1±0.9 olarak hesaplandı (p<0.001). Alt ekstremite IR sonrası akciğerde oluşan hasar, grup I'de (ort. 3±0.63) grup II'ye (ort. 1.42±0.53) göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05).

Sonuç: Normovolemik hemodilüsyon, alt ekstremite iskemi- reperfüzyonu sonrası oluşan akciğer hasarını azaltır.

Keywords : İskemi/reperfüzyon; normovolemik hemodilüsyon; akciğer hasarı
Viewed : 12777
Downloaded : 2562