ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AKCİĞER REZEKSİYONU UYGULANAN HASTALARDA PREOPERATİF KARDİYAK DEĞERLENDİRME
Ufuk ÇAĞIRICI, Sanem NALBANTGİL, Tuncay GÖKSEL, Kutsal TURHAN, *Mustafa ÇIKIRIKÇIOĞLU, *Hakan POSACIOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (Staff Kardiyolog), İZMİR
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
Değişik nedenlerle akciğer rezeksiyonu öngörülen ardışık 47 olgu EKG, kan biyokimyası ve röntgen bulguları ile kardiyoloji uzmanınca değerlendirildi. Sigara kullanımı, hipertansiyon, hiperlipidemi, ileri yaş, diyabet ve kalp hastalığı öyküsü risk belirleyicisi olarak kabul edildi. Buna göre, ilk üç parametreden en az ikisinin, ya da son üç parametreden birisinin bulunması durumunda stres testi uygulandı. Stres testinde iskemi gelişenlere koroner anjiyografi yapıldı. Stres testine gerek duyulmayan olgular düşük, stres testine gerek duyulan olgular, bunun sonucu negatif bulunsa bile, orta risk grubu olarak kabul edildi. Koroner anjiyografide lezyon saptananlar ise yüksek risk grubuna dahil edildi. Toplam 47 olgunun 29’u düşük, 15’i orta risk grubunda idi. Yüksek risk grubundaki üç olgu çalışmaya alınmadı. Düşük risk grubundaki 2, orta risk grubundaki 5 hastada disritmi gelişti. Toplam kardiyak morbidite %15.9 olup, buna bağlı mortalite görülmedi. Düşük ve orta risk grubundaki hastalarda izlenen disritmi oranları arasındaki fark anlamlı bulundu. Akciğer rezeksiyonu planlanan hastalarda, sunulan bu algoritm ile kardiyak morbiditenin önceden belirlenebileceği kanısına varıldı.
Keywords : Akciğer rezeksiyonu, kardiyak değerlendirme, risk
Viewed : 12846
Downloaded : 3375