ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PRIMARY CHEST WALL TUMOURS
TOPDAĞ Sabri, BEŞİRLİ Kazım, KURDAL Adnan Taner, DEMİRHAN Özkan
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL

Abstract

Between January 1993 and January 1998, 20 patients with primary tumor of the chest wall and sternum operated. The ages of patients ranged from 16 to 67 years with a mean of 44. There were 11 male, 9 female patients. Either aspiration or open,our method of tissue diagnosis is by biopsy. 10 tumors were bening and 10 were malignant. In malignant tumors we made en bloc resection with a free border diameter of 5 cm. If neccessary reconstruction of the chest wall accomplished with autologous tissue and prosthetic materials. There was no operative mortality. We conclude that early diagnosis, radical surgery and reconstriction is the treatment of choice.

Göğüs duvarı tümörleri primer veya sekonder olabilir. Operasyon öncesi ayırım en iyi tedaviyi seçebilmek açısından önem taşır. Bu nedenle "Primer Göğüs Duvarı Tümörleri"ni göğüs duvarına invaze olmuş akciğer, plevra, mediasten ve meme tümörlerinden ayrı incelemek gerekir.

Primer göğüs duvarı tümörlerinde tanı iğne aspirasyonu, insizyonel biopsi veya eksizyonel biopsi ile konur. 5 cm.'den küçük tümörlerde insizyonel, büyük tümörlere eksizyonel biopsi tercih edilmelidir [1]. Habis tümörlerde rezeksiyonun derecesi ve cerrahi sınır üzerinde uzlaşma yoktur. Geniş rezeksiyonun daha uzun sürviyle sonuçlandığını gösteren araştırmalar mevcuttur.

Methods

Ocak 1993 - Ocak 1998 yılları arasında 20 primer göğüs duvarı tümörü hastası Kliniğimizde tanı ve tedavi amaçlı takip edildi. Olgular yaş, cins, klinik bulgular, tümörün lokalizasyonu, operasyon ve histopatolojik tanıları ile retrospektif değerlendirildi. Bu olgulardaki tümörlere Kliniği' mizin genel yaklaşımı ortaya konmaya çalışıldı. 20 hastanın ll'i erkek, 9'u kadındı. En genç hasta 16, en yaşlı hasta 67 yaşındaydı.Yaş ortalaması 44 idi. En sık rastlanan klinik bulgular ağrı ve şişlikti (Tablo 1).

Tablo 1: Saptanan muayene bulguları

Hastaların hepsine tanı ve tedavi amaçlı tam kan sayımı, rutin biyokimya, kan> grubu,posteroanterior akciğer grafisi, CT veya MR incelemesi, kemik sintigrafisi ve solunum fonksiyon testi yapıldı.

Histopatolojik tanı amaçlı en çok eksizyonel biopsi tercih edildi. 11 hastaya eksizyonel, 7 hastaya insizyonel biopsi, 2 hastaya iğne aspirasyon biopsisi yapıldı. Hastaların 16'sına kot rezeksiyonu, 3'üne sternum rezeksiyonu l olguya hem kot hem sternum rezeksiyonu yapıldı. Sternum rezeksiyonu yapılan hastaların tümüne,anterior ve anterolateralde yeralan 5 cm.'den büyük çaplı göğüs duvarı defektlerine rekonstriksiyon uygulandı.Rekonstriksiyon yapılan 7 olgunun l'inde latissimus dorsi kası, 3'ünde polytetraflouroethylen yama, 2'sinde prolen yama, l'inde tantalyum yama kullanıldı.

Histopatolojik değerlendirme 10 olguda habis, 10 olguda selim olarak tespit edildi (Tablo 2). Habis tümörlerde kondrosarkom, selim tümörlerde osteokondrom en sık karşılaştığımız tiplerdi. Cerrahi sınır habis olgularda tümörden 5 cm güvenlik alanı bırakılarak uygulandı ve tüm olgularda negatif sonuç verdi. Operatif, erken ve geç postoperatif mortalite olmadı. Postoperatif en sık şikayet ağrı (Tablo 3), hastanede kalma süresi ortalama 6.2 gün idi. l hastaya cerrahi yara revizyonu gerekti. Başka komplikasyon gözlenmedi.

Tablo 2: 20 olgunun histopolojik

Tablo 3: Postoperatif şikayetler

Discussion

İlk rapor edilen göğüs duvarı rezeksiyonu 1778 yılında Osias Amar tarafından yapılmıştır. Heldblom 1898-1921 yıllan arasında 313 göğüs duvarı tümörü olgusunu rapor etmiştir [2]. Habis ve selim lezyonların klinik ve radyolojik ayırımı oldukça zordur [3]. Bu nedenle tanı genelde biopsi ile konmaktadır, iğne biopsisinin tanı koymakta tek başına yeterli olduğu savunulmaktadır [4]. Ancak tanı genelde insizyonel ya da eksizyonel biopsi ile konmaktadır [5]. Lezyonun preoperatif derinliğinin ve büyüklüğünün tespiti,rezeksiyon derecesi ve gereği hakkında fikir vermektedir.

Rezeksiyonun derecesi habis doku bırakmayacak şekilde olmalıdır [6,7]. Rezeksiyon sonrası oluşan büyük defektler bile, küçük fonksiyonel kayıplar ihmal edilirse, başarılı şekilde rekonstriksiyon işlemine alınabilmektedir [7]. Prognozun rekonstriksiyon yapılan olgularda daha iyi olduğu bildirilmiştir [8]. Dorsoapikal ve posterior defektlerin büyük kısmında rekonstriksiyon gerekmediği bildirilmektedir [9]. Bu bölgede skapulanın koruyuculuğu ön plandadır. Bu işlemlerin tek operasyonla gerçekleştirilmesi düşük mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Uzun süreli prognoz ise primer hastalığa bağlıdır [10]. Bazı primer göğüs duvarı tümörlerinin endoskopik olarak çıkartılabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur [11]. Plazmositoma, Ewing sarkomu, lenfoma, Askin tümörü (primer nöroektodermal tümör) tanısı almış tümörlere cerrahi tedavi düşünmemek gerektiği bildirilmektedir [7,12,13]. Ewing sarkomu ve Askin tümörüne ek kemoterapi ve radyoterapi ile cerrahi tedavi uygulanabileceğide bildirilmiştir [7,14].

Rekonstriksiyon için otolog dokular (latissumus dorsi kası, rectus abdominis kası, omentum gibi) kullanılabilir [15,16]. Prostetik materyallerle de (polyprolen yama, polytetraflouroethylen yama, metilmethakriyolat yama gibi) güvenli stabilizasyon sağlanmaktadır [17,18]. Ancak daha önce radyoterapi gören hastalarda ve nekrotik - infektif yaralarda prostetik materyal kullanmaktan kaçınılmalıdır [19]. Rekonstriksiyonda kullanılmak üzere yeni materyaller (Dexon mash gibi) geliştirilmeye devam edilmektedir [20].

Conclusion

Primer göğüs duvarı tümörlerinde başarılı tedavi için erken teşhis, agressif cerrahi rezeksiyon ve yeterli göğüs duvarı rekonstriksiyonu gereklidir. Rekonstriksiyon sonrası sonuçlar yüz güldürücüdür. Bu nedenle geniş rezeksiyondan kaçınmamak gerekir.

Resim 1: Sağ 3. kotta kondrosarkomu gösteren akciğer PA grafisi.

Resim 2: Akciğer PA grafisinde görülen lezyonun CT görüntüsü.

Resim 3: Anterior mediastende yer alıp asendan aorta ve pulmoner artere yakın gözüken liposarkom kesiti

References

1) Pairplero PC: Chest Wall Tumors In General Thoracic Surgery, Shields TW Phledelphia,Lea Feiberger Fourth Edition 1994, 588.

2) Joseph I. Miller Jr: Surgical Resection Of The Chest Wall Including The Sternum,Mastery Of Cardiothoracic Surgery 1988,. 186.

3) EngJ.Sabanathan S.Pradhan GN,et al: J R Coll Surg Edinb 1990,. 35:44-7.

4) Gattuso P,Castelli MJ,Reyes CV, et al: Cutaneous and subcuteneous masses of the chest wall: a fine-needle aspi ration study,Diagn Cytopathol 1996; 15:374-6.

5) Divisi D, Ferrara R, Montagna P, et al: Chest wall tumors,Rev Mal Respir 1999, 16:369-78.

6) Coşkun H, Ahat E, Aktan K, et al: Göğüs duvarına enfiltre olmuş akciğer kanserinin rezeksiyonu ve göğüs cidarı rekonstriksiyonu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 1989,-2:157 - 70.

7) Sabanathan S,Shah R,Mearns AS: Surgical treatment of primary malignant chest wall tumours. Eur J Cardiothorac Surg 1997,. 11: 101 1 - 6.

8) Yamazaki K, Koya A, Koshiko S, et al: Surgical management of chest wall tumors, Kyobu Geka 1999; 52:392-4.

9) Hasse J: Surgery for primary,invasive and metastatic malignancy of the chest wall, Eur J Cardiothorac Surg 1991; 5:346-51.

10) Merkle NM, Isele G, Vogt-Moykopf L Surgical therapy of primary chest wall tumors experiences with 98 patients, Langenbecks Arch Chir 1987; 372:785-9.

11) Kamiyoshira M, Hirai T, Kawashima O, et al: Primary solitary neurofibroma of the chest walhreport of a case resected with video-assited thoracoscopic surgery, 1997; 50:421-3.

12) Shamberger RC, Laquaglia MP, Kralio MD, et al: Ewing sarkoma of the rib:results of an intergroup study with analysis outcome by timing of resection,] Thorac Cardiovasc Surg 2000,- 119:1154-61.

13) Kitada S, Komuta K, Takatsugi K, et al: Primary Non - Hodgkin\'s lymphoma in the chest wall without preceding disease,Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 1996,34:592-6.

14) Rao BN, Hayes FA, Thompson El, et al: Chest wall resec tion for Ewing\'s sarcoma of the rib: an unneccessary procedure. 1988. Updated in 1995, Ann Thorac Surg 1995,. 60:1454-5.

15) Al-Kattan KM, Breach NM, Kaplan DK, et ah Soft - tissue reconstruction in thoracic surgery, Ann Thorac Surg 1995, 60:1372-5.

16) Galli A, Rapoiso E, Santi P: Reconstristion of full-thickness defects of the thoracic wall by myocutaneous flab transfenlatissimus dorsi compared with transverse rectus abdominis,Scand j Plast Reconstr Surg Hand Surg 1995; 29:39-43.

17) Ayabe H, Oka T, Akamine S, et al: Chest wall reconstruction after resection of malignant chest wall tumors, Nippon Geka Gakkai Zasshi 1998; 99:326-30.

18) Yokote K, Osada H: Indication and method of chest wall reconstruction, Kyobu Geka 1996; 49:38-41.

19) Fui AC, Hong GS, Ng EH, et al: Primary reconstruc tion after extensive chest wall resection, Aust N Z J Surg 1998, 68:655-9.

20) Taniguchi Y, Nakamura H, Maeta H, et al: A new method of reconstruction for chest wall resection, 200053:396-401.

Keywords : Chest wall, tumour
Viewed : 12187
Downloaded : 2948