ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Textiloma diagnosed by transthoracic fine needle biopsy: a case report
Cemil Deniz Yorgancılar, Sedat Demircan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Abstract

Textiloma is a rare complication of thoracic surgery. A 41- year-old male underwent surgery for bullous disease. A follow- up chest radiograph showed a mass lesion in the lower zone of the left hemithorax. Computed tomography-guided transthoracic biopsy was performed and the histopathological result was reported as suture material. The foreign body was removed with thoracotomy.

Tekstiloma, ameliyat sırasında vücut içerisinde unutulmuş cerrahi gazlı bez ve bunun çevresinde gelişmiş yabancı cisim reaksiyonunu tanımlamaktadır.[1-4] Tekstiloma torasik cerrahinin nadir karşılaşılan bir komplikasyonudur ve intratorasik tekstilomanın tanımlandığı çok az olgu vardır. Tekstiloma daha önceden cerrahi öyküsü olan hastalarda dahi çoğunlukla radyolojik incelemeler sırasında kitlelerin ayırıcı tanısında yer almamaktadır.[5,6] Altı ay önce büllöz akciğer hastalığı nedeniyle ameliyat edilen olgudaki unutulmuş cerrahi gazlı bez tanısının, transtorasik iğne biyopsisi ile konabildiğini vurgulamak istedik.

Case Presentation

Kırk bir yaşında erkek hastada büllöz akciğer ve nüks pnömotoraks nedeniyle başka bir merkezde büllöz alan eksize edilmişti. Ameliyat sonrası üçüncü haftada sağ yan ağrısı başladı. Özgeçmişinde üç defa pnömotoraks, büllöz akciğer nedeniyle ameliyat öyküsü vardı. Fizik muayenede dudaklarda siyanoz, sağ hemitoraksta insizyon skarı ve solunum seslerinde azalma dışında pozitif bulgu saptanmadı. Laboratuvar tetkikleri normaldi. Postero-anterior akciğer grafisinde sağ akciğer posterobazal segmentte plevral tabanlı yaklaşık 5x3 cm boyutlarında, düzgün sınırlı homojen kitle lezyon izlendi (Şekil 1). Toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ akciğer posterobazal segmentte komşu plevrada kalınlaşmanın eşlik ettiği, nispeten düzgün konturlu, 4.5 cm çaplı yumuşak doku yapılanması izlendi. Ayırıcı tanıda malignite yanı sıra yuvarlak atelektazi de dışlanamadığı için transtorasik iğne biyopsisi yapıldı (Şekil 2). Patolojik incelemede sütür ve çevresinde dev hücre ve granülom formasyonu izlendi. Radyolojik incelemeler ve biyopsi materyalinin patolojik değerlendirme sonucu ışığında, yakın zamanda geçirilmiş toraks cerrahisi de göz önüne alınarak, hastaya toraks içinde unutulmuş gazlı bez tanısı ile cerrahi planlandı. Sağ posterolateral retorakotomi ile yabancı cisim çıkarıldı.

Şekil 1: Arkadan akciğer grafisinde sağ akciğer posterobazalde 5x3 cm boyutta düzgün sınırlı kitle lezyon izlenmekte.

Şekil 2: Bilgisayarlı tomografi eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi yapılan lezyon.

Discussion

Vücut içerisinde yabancı cisim reaksiyonunun çevrelediği, pamuk matriksten oluşan kitleyi tekstiloma olarak tanımlamaktayız.[1-5] Unutulan gazlı bez çok hızlı bir şekilde reaksiyon verebilir. İlk gün lokal inflamasyon başlar, bir hafta sonra granülomatöz reaksiyon, iki hafta sonra da fibrinöz reaksiyon gelişir. Materyal çıkarılmadığında ise apse ile sonuçlanabilen enfeksiyöz süreç oluşur. Ateş, ağrı gibi semptomlar esas cerrahiden uzun süre sonra ortaya çıkar.[6] Birçok ülkede baryum sülfat ile işaretlenmiş radyolojik görüntüleri tanımlanmış, düz röntgenogramlarda kolaylıkla tespit edilen radyoopak işaretli cerrahi gazlı bezler kullanılmaktadır. Ancak zamanla işaretlemenin kaybolabileceği de unutulmamalıdır. Radyoopak işaretli gazlı bez varlığında bile kalsifikasyon olarak yanlış yorumlanan tekstiloma olguları olabilmektedir.[1,2]

İntratorasik olarak cerrahi gazlı bez en sık plevral boşlukta unutulmaktadır. Plevral boşluktaki bu yabancı cisimler toraks BT’de akciğer kitlesi görünümünü verebilirler. Olgumuzda da yabancı cisim kitleden net olarak ayırt edilememiştir. Ameliyat sonrası erken dönemde radyolojik bulgular, apse veya komplike hematom ile karışabilir. Tekstilomaların en karakteristik BT bulgusu hava kabarcıkları ile tipik spongioz görünümdür. Spongioz görünümü oluşturan, sıvı ortamda gazlı bezin lifleri arasında hapsolmuş havadır.[3-5,7]

Toraks cerrahisi sonrası tekstilomaların 100-5000 ameliyatta bir görüldüğü bildirilmektedir.[8] Radyolojik olarak en iyi değerlendirme yöntemi BT’dir. Ancak cerrahi sonrası geçen süre çok önemlidir. Uygun olgularda BT eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi ile beyaz pamuk liflerinin görülmesi ameliyat öncesi tanıda oldukça yardımcı olacaktır. Olgumuzda da toraks BT ile değerlendirmeyi takiben yapılan BT eşliğindeki biyopsi sonucunun tekstiloma gelmesiyle tanı konmuştur. Toraks cerrahisi geçirmiş ve kitle lezyonu olan olgularda ayırıcı tanıda unutulmuş gazlı bez düşünülmelidir.

Keywords : Foreign bodies; medical errors; postoperative complications; surgical sponges
Viewed : 11470
Downloaded : 2618