ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Traumatic Lung Pseudocyst And Apical Herniation
Bülent TUNÇÖZGÜR, Levent ELBEYLİ, Maruf ŞANLI, Hikmet YILDIZ
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Abstract

After blunt thoracic trauma, pulmonary contusion and intrapulmonary hemorrhage can be seen frequently. But traumatic lung pseudocyst and herniation is an extremely uncommon complication to related the trauma. In these cases conservative management is usually enough, but sometimes they are needed surgical management. We purpose to report traumatic lung pseudocyst from chest wall because of an interesting complication can be seen infrequently.

Künt toraks travması sonrası akciğer parankim yaralanmalarında sıklıkla, pulmoner kontüzyon, intrapulmoner hemoraji ve nadiren de travmatik akciğer yalancı kistleri meydana gelir. Travmatik akciğer yalancı kistleri, akciğer ve toraks duvarının elastikiyetinin fazla olması nedeniyle çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sık görülür [1]. Ancak bu kistlerin toraks duvarından fıtıklaştığının bildirildiğini saptayamadık, ilginç bir olgu olması ve ender görülebilecek bir travma komplikasyonu olması nedeniyle yayınlamayı amaçladık.

Case Presentation

72 yaşında erkek hasta, iki yıl önce geçirdiği serebral iskemik atak sonrası sağ hemipleji gelişmiş. Altı ay önce düşme sonucu künt toraks travması ve klavikula fraktürü gelişmiş.

Hemotoraks veya pnömotoraks olmamış. Konservatif tedavi uygulanan hasta da bir süre sonra sağ klavikula üzerinde şişlik ve ses kısıklığı başlamış.

Hastanın fizik muayenesinde, sağda klavikula altından servikal bölgeye uzanan yaklaşık 10x10 cm boyutunda yumuşak, bastırınca kaybolan kitle saptandı (Resim 1). Bu kitle ve sağ hemipleji dışında başka patolojik bulgu saptanmadı. PA akciğer grafisinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulguları dışında özellik yoktu. Toraks CT' de sağ hemitoraks apikalde toraks içinde başlayıp servikal bölgeye uzanan hava kisti saptandı (Resim 2). Ayrıca plevral kalınlaşma mevcuttu. Olgunun rutin biyokimyasında ise hipoproteinemi saptandı.

Preoperatif kitlenin görünümü
Olgudaki travmatik akciğer kistninin toraks CT'deki görünümü

Hastaya sağ posterolateral torakotomi kesisiyle 4. Kot yatağından toraksa girildi. Viseral plevranın kupulada pariyetal plevraya yapışık olduğu ve viseral plevranın kalınlaştığı saptandı. Yapışıklık ayrıldığında akciğer apeksinde 2x4 cm' lik alanda kalınlaşma ve bir noktada 0.5 cm çapında bronş ağzı saptandı. Bu bölge wedge rezeksiyonla rezeke edildi. Toraks duvarında ise klavikula kenarında 1x1 cm boyutlarında fistül ağzı saptandı. Bu alan non absorbabl sütürlerle kapatıldı ve operasyon sonlandırıldı. Postoperatif dönemde patolojik durum tamamen düzeldi ve hipoprotenemiye bağlı cilt altı seröz drenaj dışında problemi olmadı (Resim 3).

Postoperatif hastanın düzelmiş görünümü

Discussion

Literatürü araştırdığımızda künt ve penetre travma veya operasyon sonrası toraks duvarından akciğer herniasyonunun bildirildiğini görmekteyiz. Akciğer herniasyonu, akciğerin parietal ve viseral plevra ile birlikte, toraks boşluğunu çevreleyen yapılardan, çoğunlukla servikal alandan dışarıya anormal protrüzyonudur [2]. Biz de olgumuzun fizik muayenesi ve PA akciğer grafisinden sonra akciğer hernisi olarak düşündük. Ama toraks CT sonrası servikal bölgeden protrüze olan yapının içinde akciğer değil yalnızca hava olduğu ve toraks boşluğunda da devam ettiği için travmatik akciğer hava kisti olarak düşünüldü.

Travmatik akciğer yalancı kistleri genellikle 30 yaş altında görülmektedir, Karakteristik semptomları hemoptizi, göğüs ağrısı, öksürük ve ateş yükselmesi olduğu bildirilmektedir [1]. Olgumuzda belirtilen semptomların hiçbiri yoktu, yalnızca operasyon sonrasında kaybolan ses kısıklığı mevcuttu.

Scullion [3] travmatik akciğer herniasyonlarını yerleşimine göre servikal, torasik ve diafragmatik olarak sınıflamaktadır. Servikal bölgeden olan herniasyonun çok nadir olduğu ve genellikle travma nedeniyle değil, konjenital veya spontan olabileceğini bildirmektedir. Spontan olmasındaki en önemli etkenini ise kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlamaktadır. Olgumuzda orta derecede kronik obstrüktif akciğer hastalığı olmasına rağmen servikal bölgedeki herniasyon travmatik olarak meydana gelmiştir.

Shirakusa [1] ve ark genellikle hava kistlerinin konservatif tedavi ile travmadan 1 ay sonra kaybolduğunu bildirmektedirler, ancak sundukları 4 olgudan birinde 3 ay geçmesine rağmen kistin kaybolmaması üzerine orta lobektomi yapmak zorunda kaldıklarını yayınlamışlardır. Olgumuzda 6 ay geçmesine rağmen resorbsiyonun olmaması ve herniasyonun olması nedeniyle cerrahi tedaviye karar verildi. Sordash [4] ve ark. da yayınladıkları olgularda genellikle cerrahi tedaviye gerek kalmadığını, cerrahi tedavi uyguladıklarında travmatik kistin ince duvarlı subplevral yerleşimli olduğunu bildirmektedirler. Cerrahi tedavide, kistin oluştuğu akciğer kısmına wedge rezeksiyon ve klavikula fraktürü sonucu oluşan toraks duvarındaki defekte primer tamirin yeterli olduğu düşünüldü.

Literatürde inceleyebildiğimiz diğer bildirilerde travmatik akciğer kistlerinin toraks duvarı dışına protrüze olduğuna rastlanmadı. Bu yüzden ilginç olduğu düşünülmektedir.