ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aotic Insufficiency Caused by a Dissecting Flap Prolapsing into Left Ventricle
Çetin SARIKAMIŞ, *Şenol YAVUZ, *Cüneyt ÖZTÜRK, Tahsin BOZAT, *Ayhan ÖZDEMİR
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği,
*Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

Abstract

We report a case in which aortic dissection was complicated with aortic regurgitation by a rare mechanism. Intimal flap prolapse through the aortic valve into the left ventricle is an uncommonly recognized cause of aortic regurgitation.

Aort yetersizliği akut asendan aorta diseksiyonlarının sık görülen bir komplikasyonudur. Asendan aorta diseksiyonlarında aort yetersizliğinin nedeni aort kökünün deformasyonu ve kommisural açılma (dehiscence) olarak tanımlanmıştır [1].

Son olarak bu nedenlerden farklı olarak diseksiyon flepinin sol ventriküle prolapsusu sonucu ortaya çıkan aort yetersizliği bildirilmiştir [2]. Bu şekilde ortaya çıkan bir aort yetersizliği olgusunu sunmayı uygun bulduk.

Case Presentation

Otuz bir yaşında erkek, 3 saat evvel ortaya çıkan şiddetli göğüs ağrısı yakınması ile hastanemize başvurdu. Fizik muayenesinde; mezokardiyak odakta diyastolik üfürüm saptandı. Hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. Elektrokardiyografisinde akut miyokard infarktüsünü düşündüren bir bulgu saptanmaması nedeniyle aort diseksiyonu olabileceği düşünerek önce yüzey ekokardiyografi yapıldı.

Aort yetersizliğinin varlığı dışında aort diseksiyonunun destekleyen bir bulgu olmaması nedeniyle transözofajiyal ekokardiyografi yapıldı. Diseksiyon flepi görülmemesine rağmen aort kapak hizasında titreşen ekolar ile saptandı (Resim 1).

Aort kapağın hemen üstünde görülen titreşen ekolar

Yapılan koroner anjiyografide koroner arterler gösterilemedi, aortografide diyastolde sol ventrikül çıkış yolunda, sistolde aort kapağın hemen üstünde sirküler ince doluş defekti dikkati çekti (Resim 2,3). Hemen operasyona alınan hastada intimanın aort küspislerinin 4-6 cm üstünden itibaren sirküler diseksiyonu, sol ventriküle envajine olduğu ve diseksiyonun koroner arterleri de tuttuğu görüldü. Aort kapağı 21 no Carpentier – Edwards bioprotez kapak asendan aorta 26 cm Dacron tüp greft ile değiştirildi ve üçlü (LAD, Cx, RCA) koroner bypass yapıldı. Hasta postoperatif 10. gün şifa ile çıkarıldı.

Aort kapağın hemen üstünde görülen sirküler doluş efekti
Diyastolde sol ventrikül çıkış yoluna prolabe olarak kanal oluşturan flep

Discussion

Aort diseksiyonlarında primer intimal yırtık genellikle transverstir [3]. Nadiren intimal yırtık sirküler olarak intimal devamlılığın ortadan kalkmasına neden olarak intimo-intimal intususepsiyona yol açar [4].

Asendan aorta diseksiyonlarında klasik olarak 3 mekanizma ile aort yetersizliği olduğu bilinmektedir [1,2]. Birinci olarak, sirküler yırtık anulusu çekerek kuspislerin koapte olmasını engeller. İkinci olarak, asimetrik diseksiyon sonucunda oluşan hematomun baskısı kuspislerden birini koaptasyon düzeyinin altına iterek kapağın kapanmasını engeller. Üçüncü olarak asimetrik diseksiyon anuler desteğin kaybolmasına neden olarak kapağın fonksiyonuna engel olur. Sunduğumuz olgu bu nedenlerden farklı olarak aort yetersizliğine neden olmaktadır. Asendan aortadaki oluşan sirküler intimal flepin diyastolde sol ventriküle envagine olarak meydana getirdiği kanal diyastolde kapağın kapanmasına engel olarak aort yetersizliğine neden olmaktadır.