ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
GIANT INTERCOSTAL ARTERY ANEURYSM
Abidin Cenk Erdal, Erdem Silistreli, Ünal Açıkel
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Abstract

A case of asymptomatic coarctation of aorta associated with loss of luminal continuity and infrequent location and giant size of intercostal artery aneurysm, which was coincidentally diagnosed in plain chest X-ray, was consigned to perform Magnetic Resonance Imaging (MRI) and angiographies for further diagnostic evaluation is reported.

Olgumuz 66 yaşında, erkek hasta rutin sağlık kontrolleri sırasında çekilen direkt akciğer grafisinde sol apikal soliter kitle tespit edilmiş. Fizik muayenesinde ise tüm periferik nabızları alınan hastanın üst ekstremite arter basıncı 150/90 mmHg, alt ekstremite arter basıncı ise 100/70 mmHg olarak bulunmuştur. Manyetik rezonans (MR) incelemede sol apikal kitlenin 6x6x8 cm boyutlarında anevrizmatik genişleme olduğu ve aortda koarktasyon ile uyumlu görüntü tespit edilmesi üzerine yapılan anjiyografide aort lümeninin oklüde olduğu ve ileri derecede gelişmiş kollateral dolaşım tespit edilmiştir. İnterkostal arter anevrizması tromboze olduğu için yeterince görüntülenememiştir. Operasyonda sol posterolateral torakotomi ile aortaya ulaşılarak gerekli hazırlıkları takiben yapılan aortotomi sonrası lümenin tam tıkalı olduğu tesbit edilmiştir. Hastaya tüp greft interpozisyonu yapılmış ve interkostal arter anevrizma reseksiyonu uygulanmıştır. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon görülmeyen hasta postoperatif 5. günde taburcu edilmiştir. Aort koarktasyonu izole bir patoloji olarak değerlendirilmemelidir. Çeşitli anevrizmalar ile birlikte görülme sıklığı %10 olarak belirtilse de özellikle 40 yaş üzerinde artmaktadır [1]. Küçük anevrizmaların tesbitinin zor olması bu tip vakaların daha dikkatle değerlendirilmesini gerektirmektedir. İnterkostal arter anevrizması ise bunların en nadir görülen formudur [2]. Olgumuzda sunduğumuz gibi dev boyutlarda olan interkostal arter anevrizmasına ise literatürde rastlanmamıştır. Bu olguda rastladığımız diğer bir ilginç durum ise aorta lümeni tam tıkalı olmasına rağmen hastanın bacaklarında yüzeyel olmasına rağmen tüm periferik nabızlarının palpasyonla hissedilebilmesidir. Çok iyi gelişmiş kollateral dolaşımın desendan aortaya bu yeterli kan akımını sağlayabildiği bilinmektedir [3]. Yüksek kollateral basınç nedeniyle gelişen anevrizmatik oluşumların bu tip hastalarda erken cerrahi girişimleri gerektirebileceği bilinmelidir [4,5]. MRI ve anjiyografi karşılaştırmalı tanı yöntemleri olarak aort koarktasyonunun ayrıntılı incelenmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir ve operatif stratejinin önceden doğru olarak belirlenebilmesi bu sayede daha kolaylaşmaktadır [6].

Şekil 1: İleri derecede gelişmiş olan kollateral dolaşımın anjiyografi görüntüsü.

Şekil 2: Aort koarktasyonu ve interkostal arter anevrizmasının anjiyografi görüntüsü.

Şekil 3: Aort koarktasyonu ve interkostal arter anevrizması manyetik rezonans inceleme.

Keywords : Intercostal artery, aneurysm, coarctation
Viewed : 8779
Downloaded : 2049