ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Uzman hekimler ile yapılan bir görüşme: Göğüs cerrahisi nelerle uğraşır?
Banu Aktin1, Burhan Apilioğulları1, Hıdır Esme1, Tayfun Yoldaş2
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.163

Abstract

Background: The aim of this study was to determine the current level of knowledge or misunderstanding regarding thoracic surgery for specialist physicians who work in various fields in our hospital and to could help them have a more productive work atmosphere.

Methods: Ninety-seven specialists from 31 different departments in our hospital gave their consent to answer our questionnaire concerning thoracic surgery. They were asked to answer the choices, and the data obtained was then analyzed using the SPSS version 10.0 software program.

Results: The knowledge if the thoracic surgeons treat spontaneous pneumothorax, lung hydatid cysts, and lung cancer was correct (89-96%). However, they exhibited only moderate knowledge (50%) regarding bronchiectasis, lung metastasis, regional hyperhidrosis, and surgical diagnosis of interstitial lung diseases. Furthermore, one-third of the physicians believed that videothoracoscopy is a kind of bronchoscopy performed using video under local anesthesia. Also, some misunderstood that thoracic vertebra surgery is related to thoracic surgery.

Conclusion: Our study results suggested that even specialists may have missing or wrong knowledge regarding thoracic surgery. Considering that almost all patients who are admitted to a thoracic surgery outpatient clinic are referred from other specialities, physicians from other fields should endeavor to learn as much as possible about thoracic surgery so medical facilities can provide a more effective working atmosphere.

Göğüs cerrahisi, diğer cerrahi branşlar gibi 20. yüzyılın ortalarına doğru gelişmeye başlamıştır. Göğüs cerrahisinin gelişimini geciktiren ve onu diğerlerinden ayıran, akciğerlerin ve toraksın yapısından kaynaklanan fizyomekanik zorluklar olmuştur.[1]

Bu sorunlar aşıldığında ise akciğer kanserinden, enfeksiyöz hastalıklara, mediasten hastalıklarından diyafram bozukluklarına kadar pek çok hastalık için cerrahi uygulamalar başlamıştır. Bu anket çalışması, günden güne gelişen göğüs cerrahisinde yenilikleri diğer branş hekimlerinin ne ölçüde takip edebildiği ve bilgi düzeylerinin -daha iyi bir iş birliği sağlanmak üzere- belirlenmesi amacıyla planlandı.

Methods

Bu anket çalışması, hastanemizde görevli uzman hekimlerden çalışmaya katılmayı kabul edenler ile yapıldı. Anketler uzman hekimlere dağıtıldı, kimlik bilgileri sorgulanmaksızın sadece uzmanlık alanlarını yazmaları ve soruları yanıtlamaları istendi (Ek 1). Veriler Windows için SPSS (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) 10.0 paket programı kullanılarak analiz edildi.

Ek 1: Ankette yer alan sorular

Results

Ankete 31 branştan 97 uzman hekim [temel tıp bilimleri (n=15), dahili tıp bilimleri (n=44), cerrahi tıp bilimleri (n=38)] katıldı. İlk soruda listelenen hastalıklardan, göğüs cerrahisi ilgi alanına girdiğini düşünerek “evet” yanıtı verenlerin sayısal değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Listelenen hastalıkların göğüs cerrahisi branşı ile ilgili olduğunu düşünenlerin sayısal değerleri

Hekimlerden 94’ünün erken evre akciğer kanserinde cerrahinin uygulanabilirliği konusundaki soruya doğru yanıt verdiği görüldü. Altı hekim, memenin benign ve malign hastalıklarının göğüs cerrahisi ilgi alanında olduğu şeklinde yanlış yanıt verir iken, 77 hekim bölgesel aşırı terleme için uygulanan sempatektomi ameliyatının göğüs cerrahları tarafından uygulanabildiği hakkındaki bilgiyi doğrulamıştır. Hekimlerin 37’si torakal vertebraların göğüs cerrahisi ile ilgili olduğu yanıtını yanlış bir bilgi olarak vermiş, 92’si ise mediastene ait tümörlerin tedavisinin göğüs cerrahisi tarafından yapıldığını doğru olarak yanıtlamıştır.

Videotorakoskopinin anlamının sorgulandığı diğer bir soruda 28 hekim (%27.2), “Bronkoskopinin video yardımlı yapılmasını tanımlar” şeklindeki çeldirici seçeneği işaretlemiştir.

Mediastinoskopinin tanımlandığı soruda 74 hekim doğru yanıt vermiş, 11 hekim ise “akciğer ameliyatlarının çoğunda pompa gerekliliği” konusundaki yanlış ifadenin doğru olduğunu düşünmüştür. Hekimlerin %32’sinin videotorakoskopinin lokal anestezi ile yapıldığını düşündüğü görülmüştür. Kot kırıklarında, geçerliliği olmayan “göğüse sıkı bandaj uygulaması” 49 hekim tarafından doğru kabul edilmiştir.

Discussion

Yirminci yüzyıl, gerek cerrahide gerekse anestezi konusunda pek çok gelişmelerle beraber, göğüs cerrahisinin de yapılabilir olduğunun kanıtlandığı bir yüzyıl olarak tarihe geçmiştir. 1811-1855 yılları arasında yaşamış olan Alman fizikçi Ernest Dieffenbach’ın “stop at the pleura” kuralı bu dönemin cerrahları tarafından uygulanmış ve 1904’te Sauerbruch’un negatif basınç çemberini bulmasına kadar da başarılı bir girişim yapılmasını engellemiştir.[2]

Ancak bu tarihten sonra hızla gelişen ve halen yeni teknolojilerle gelişmeye devam eden göğüs cerrahisi ülkemizde de 1990-2000’li yıllarda kalp ve damar cerrahisinden ayrılarak bağımsız bir branş haline gelmiştir.[3,4]

Bu hızlı gelişme süreci nedeniyle göğüs cerrahisinin tam olarak hangi konuları kapsadığı, videotorakoskopi gibi yöntemlerin varlığı ve kullanım alanları gibi konular branşımız dışındaki uzman hekimler tarafından net olarak bilinmeyebilmektedir. Çalışmamızın amacı da bir eğitim ve araştırma hastanesi modeli baz alınarak bu bilgi kargaşası ve eksikliğini irdelemek idi. Anketten elde edilen veriler özellikle videotorakoskopik olarak müdahale imkanımız olan hiperhidrozis, tanısal cerrahi girişimler ve ampiyem gibi hastalıklar konusunda bilgi düzeyinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Göğüs cerrahisi polikliniklerine başvuran hastaların başka branş hekimlerince gönderilmesi gerçeği dışında, bu hastaların pek çoğunun tedavisinin multidisipliner bir yaklaşımla yapılması gerektiği mutlaktır.[5]

Bazı göğüs cerrahisi klinikleri doğru hastanın, doğru kliniğe ulaşmasını sağlamak ve hastaları bilgilendirmek amacıyla göğüs cerrahisi branşını ilgilendiren hastalıkları internet aracılığı ile de yayınlamaktadır. [6,7] Anket çalışmamızın sonucu da bunun gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler uzman düzeyindeki hekimlerde dahi göğüs cerrahisi ile ilgili eksik ve yanlış bilgilerin varlığını ortaya koymaktadır. Göğüs cerrahisi polikliniğine gelen hastaların hemen tümünün çeşitli branşlarca sevk edildiği göz önüne alınırsa hekimlerin, ilgili hastanelerin göğüs cerrahları tarafından bilgilendirilmesi daha etkin bir çalışma ortamını sağlayabilir kanısındayız.

Çıkar çakışması beyanı
Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansman
Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Keywords : Uzman hekim; ilgi alanları; göğüs cerrahisi
Viewed : 11230
Downloaded : 3052