ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
GÖĞÜS CERRAHİSİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ UZMANLIK DALLARINDA BOARD SINAVLARI: A.B.D. VE AVRUPA ÖRNEKLERİ
Semih HALEZEROĞLU
SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu, Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Dalı Temsilcisi, İSTANBUL

Abstract

Aşağıda anlatılan Amerikan ve Avrupa Board’ları arasındaki en önemli fark Amerika’da Board’un toraks cerrahisi adı altında göğüs cerrahisi ve kalp ve damar cerrahisinin tek bir uzmanlık dalı olarak sertifikalandırılması, Avrupa Göğüs Kalp ve Damar Cerrahları Boardu’nda ise bu iki daldan yalnızca biri için (ya kardiyak cerrahi ya da genel göğüs cerrahisi) sertifikalandırmanın mümkün olmasıdır. Ayrıca, Amerika’da toraks cerrahisi genel cerrahi uzmanlık eğitimi tamamlandıktan sonra yapılan bir üst-ihtisas iken bu şart Avrupa Boardu’nda bir zorunluluk değildir, ama orada da sınava kabul edilebilmek için en az 2 yıllık bir sürenin cerrahinin genel konularının (generality of surger) eğitimi ile geçirilmis olması zorunluluğu mevcuttur. Avrupa Board’unda sertifikalar ayrı ayrı verilse de her iki uzmanlık dalında da diğer dal için “yeterli olma (competence)” gerekli olan bir durumdur.
Board A.B.D.’de ya da Avrupa’da resmi makamlar tarafından “sevk ve idare edilen” yapılar değildir. Amerikan Toraks Cerrahisi Boardu tarihçesinde görüleceği gibi Board tamamen gönüllülük esasları ile ortaya çıkmış ve ilgili uzmanlık dernekleri tarafından organize edilmiştir. Ülkemizde halen böyle bir organizasyonun bulunmamasının bizlerin bu konuda harekete geçmemiş olmasından başka bir açıklaması var mıdır? Hatırlanması gereken en önemli nokta, resmi desteğin oluşmasını beklemeden gönüllülük prensipleriyle gerekli uygulamaları başlatmaktır. Bununla birlikte, bu yapılanmanın amacı dışlayıcı olmak değil yapıcı bir şekilde yönlendirici olmak ve halkımıza sunulacak hizmetin kalitesinin Atatürk Türkiye’sine yakışır, halkımıza layık bir seviyeye yükseltmek olmalıdır.
Amerikan Toraks Cerrahisi Boardu
Tarihçe

Toraks cerrahlarının sertifikalandırılmalarına ilişkin ilk öneri 1936 yılında American Association for Thoracic Surgery (AATS) Rochester, Minnesota Kongresi sırasında ortaya atıldı ancak o dönemde böyle bir sertifikalandırmaya gerek olmadığına dair görüş birliğine varıldı. Dokuz yıl sonra, 1945’de, AATS başkanına gelen yoğun istekler sonucu bu konuda çalışmak üzere bir komitenin kurulmasına karar verildi. Bu komite birliğin 1946’da Detroit’de düzenlediği kongre sırasında Toraks Cerrahisi Boardu’nun Amerikan Cerrahi Boardu ile işbirliği içinde olması gerektiği kararını verdi. 1947’de Tıp Uzmanlıkları Tavsiye Kurulu ile ilişkiler kuruldu. AATS ve Amerikan Cerrahi Board’u 1948’de Quebec’de yapılan kongre esnasında bir organizasyon planı oluşturdu. Oluşturulan Toraks Cerrahisi Board’u ilk resmi toplantısını 2 Ekim 1948’de Detroit’te gerçekleştirir.
1 Şubat 1971 yılında Toraks Cerrahisi Boardu primer bir Board haline geldi ve adını Amerikan Toraks Cerrahisi Boardu olarak değiştir. Board, Tıp eğitimi Yeterliliği Değerlendirme Konseyince (Accrediation Council for Graduate Medical Education-ACGME) onaylanmış bir uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlerin sertifikalandırılmasını amaçlamaktadır.
Board’un Amaç ve Fonksiyonları
Board’un birincil amacı ve en önemli fonksiyonu toraks cerrahisinde yüksek standartları saptayarak ve bunları takip ederek halkın sağlığını korumaktır. Bu amaçlara ulaşmak için Board, sınava giriş şartları ve sertifikalandırma ve yeniden sertifikalandırma ile ilgili kuralları belirlemiştir. Başvuru şartları ve işlemler düzenli olarak gözden geçirilir ve gerek görüldükçe yeniden şekillendirilir. Bir tıp dalındaki Board sertifikası bir hekimin uzmanlığının o dalda çalışmakta olan meslektaşları tarafından tanınmasına delalet eder. Boardun bir hastanede çalışabilme, kişiye özellikli ve öncelikli bir konum sağlama ya da bir uzmanlık dalında kimlerin çalışabileceği kimlerin çalışamayacağı gibi kavramlarla ilgisi yoktur.
Toraks Cerrahisinin Tanımı
Toraks Cerrahisi göğüs içerisindeki edinsel ve konjenital patolojik durumları olan hastaların operatif, perioperatif ve cerrahi yoğun bakım yöntemlerini içerir. Dahil olan konular kalp lezyonları ve koroner arterlerin, kapakların ve miyokardın edinsel ve konjenital durumlarının cerrahi onarımı, ayrıca akciğer, özefagus ve göğüs duvarının patolojik durumları, büyük damar anomalileri, mediasten tümörleri ve diyafragma ve perikard hastalıklarıdır. Havayolu oluşturulması ve göğüs yaralanmaları da bu dalın ilgi alanı içerisindedir.
Toraks Cerrahisinde Klinik Yeterlilik
Toraks cerrahisinde klinik yeterlilik torasik yapılarla ilgili patolojisi olan hastaların preoperatif değerlendirilmesi, operatif tedavisi ve postoperatif bakımı ile ilgili gerçek bilgi ve teknik beceriye sahip olunması anlamına gelir.
Toraks cerrahisinin alanı hem kardiyovasküler hem de genel torasik yapıların normal ve patolojik durumları hakkında bilgi sahibi olunmasını gerektirir. Ayrıca uygun tedavinin önemli bir basamağı olan kesin tanının konulması için gerekli olan kalp kateterizasyonu, görüntüleme yöntemleri, endoskopi, doku biyopsisi ve torasik hastalıklara uygun biyolojik ve biyokimyasal testler gibi tanısal yöntemler hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Toraks cerrahının lazer tedavisi, torakoskopi ve torakoskopik cerrahi gibi gelişen yöntemler hakkında bilgi sahibi olması gerekir.
Hastaların tedavisini yapabilecek gerçek bilgi ve teknik beceri, Toraks Cerrahisinde Asistanlık Gözleme Komitesi (Residency Review Committee-RRC/TS) tarafından onaylanmış ve ACGME tarafından kabul edilmiş bir toraks cerrahisi asistanlık eğitimi sırasında edinilebilir. Asistanlık programında en yüksek eğitim standartı yakın kontrol ve yönlendirmeyle birlikte operatif ve postoperatif yaklaşımlarda gittikçe artan şekilde kişisel sorumluluk verilmesi ile sağlanır.
Genel Şartlar
1. RRC/TS tarafından yeterli eğitimin ve kalp-damar ve genel göğüs cerrahisinde operatif deneyimin kazanıldığının onaylanması anlamına gelen kabul edilmiş bir toraks cerrahisi uzmanlık eğitiminin tamamlanması;
2. Board tarafından kabul edilen mesleki ve toplumsal ahlaki durumun uygunluğu;
3. Amerikan Toraks Cerrahisi Boardu sınavlarında tatmin edici bir performans;
4. Birleşik Devletler’de tıbbi pratiğini yapması için gerekli tam ve kısıtlanmamış halen geçerli bir lisans.

Asistanlık Şartları
RRC/TS tarafından kabul edilmiş bir göğüs kalp ve damar cerrahisi asistanlığında minimum 24 aylık süreyi tamamlamış olmalıdırlar. Bu sürenin 12 ayı sürekli kıdemli sorumluluk ile geçmiş olmalıdır. Klinik direktörü tarafından asistanın bu eğitimi tam olarak uyguladığı onaylanmalıdır.
Aday daha sonra hangi çalışma alanına öncelik verecek olursa olsun, hem kalp ve damar hem de genel göğüs cerrahisindeki operatif deneyimi almış olmalıdır.
Operatif Olgu Kriterler
Amerikan Toraks Cerrahisi Boardu’nun operatif deneyimle ilgili kuralları 2 bölümdür. Biri olguların yoğunluğu veya sayısı ile diğeri olguların dağılımıyla (indeks olgular) ilgilidir.
1. Cerrahi sayı (Yoğunluk)
Board her bir asistanın yılda ortalama olarak 125 major operasyon uygulaması şartını içerir. İki yıllık bir programda asistan asistanlığı süresince 250 veya daha fazla; 3 yıllık bir programda ise 375 operasyon uyguladığı taktirde bu şart yerine getirilmiş olur.
Bu yoğunluğun derecesi ACGME ve RRC/TS tarafından basılan Özel Şartlar ile belirlenmektedir. Yıllık major olgu sayısı 125'in altında olup 100'ün üzerinde olan adayların durumları Üst Komite tarafından tekrar gözden geçirilir.
2. İndeks Olgular (Dağılım)
Akciğerler, plevra, göğüs duvarı
- Pnömenektomi, lobektomi, segmentektomi 30
- Diğer 20
Özefagus, mediasten, diyafragma
- Özefagiyal operasyonlar 8
- Diğer 7
Konjenital kalp 20
Edinsel kalp kapak 20
Miyokardiyal revaskularizasyon 35
Pacemaker implantasyonu/kapalı EP 10
Bronkoskopi ve özefagoskopi 25

Asistanın uygulamış olduğu bu operasyonlar RRC/TS tarafından onaylanmış iyi organize edilmiş eğitici bir yapıda gerçekleşir ve bu durumda sorumluluğun ilgili cerrahta olduğu hastanın korunması sağlanır. Bu kontrollü deneyim adayı asistanlığının tamamlanmasından sonra bağımsız kardiyotorasik cerrahi pratiğine en iyi şekilde hazırlar.
Board Üst Komite'ye operatif deneyimi yetersiz bulunan adayların başvurularını reddetme yetkisi vermiştir.
Bir adayın asistanlık eğitimindeki deneyimleri toraks cerrahisinin bir yönü ile ilgili olabilir (pulmoner, kardiyovasküler, özefagiyal, toraks travması, v.b. gibi), ancak, aday her durumda ekstrakorporyal perfüzyon (fizyolojik konseptler, teknikler ve komplikasyonlar), kardiyak aletler, ritim bozukluklarının tedavisi ve torasik onkoloji dahil olmak üzere bu dalın tüm sahalarını bilmelidir. İlave olarak, aday pediyatrik genel göğüs cerrahisi hastalarının sorumluluğunu almış ve video yardımlı torakoskopik cerrahide yeterliliğe sahip olmuş olmalıdır. Aday ayrıca, yoğun bakım ünitesinde akut hastalığı olan hastaların tedavisi ile ilgili derinlemesine bilgiye sahip olmalıdır. Bunun için kardiyorespiratuar fizyolojinin, respiratörlerin, kan gazlarının, metabolik değişimlerin, kardiyak output'un hiperalimentasyonun ve bir çok diğer alanların bilinmesi gerekir.
Başvurular
Başvuru için adayın gerekli şartları yerine getirip getirmemiş olduğunu tekrar gözden geçirmesi gerekir. Gerekli şartlar yerine getiriliyor ise, yapılan asistanlık eğitiminin kısaca altının çizildiği bir mektupla Board Sekreterliği'ne başvurulur. Yalnızca RRC/TS tarafından onaylanmış uzmanlık eğitimi verilen birimlerde asistanlık yapmış olanlara başvuru formları gönderilir.
Sınavlar
Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere 2 bölümde yapılır.
Bölüm 1: Yazılı Sınav
Zihinsel yeteneğin saptanmasını içeren yazılı bir sınavdır.
Bölüm 2: Sözlü Sınav
Yazılı sınavı başaran adaylar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınav adayın genel göğüs ve kardiyovasküler cerrahide klinik problemlerin çözümdeki bilgisini, karar verme ve bilgilerin karşılıklı olarak değerlendirilmesi yeteneğini araştıracak şekilde dizayn edilmiştir.
Sınavla İlgili Süreler
Aday uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonraki 5 yıl içerisinde sınav için başvurmalıdır. Bu süre geçtikten sonra başvuran adayların durumları incelenecek ve sınava kabul edilmeden önce ilave eğitim için önerilerde bulunulacaktır. Aday yazılı sınava kabul edildiği taktirde bu sınavı 4 yıl içinde geçmek zorundadır. Yazılı sınavı geçen aday takip eden 4 yıl içerisinde sözlü sınavı geçmelidir. Aday geçemediği sınava bir sonraki yıl tekrar girebilir.
Yazılı veya sözlü sınavda 3 kez başarısız olmuş veya 4 yıllık zaman periyodu içinde geçememiş olan aday Board tarafından onaylanan ilave bir toraks cerrahisi eğitim programını tamamladıktan sonra tekrar sınav için başvurabilir. Bu adaylara takip eden 2 yıl içerisinde 2 kez daha sınava girme olanağı tanınır. Yazılı veya sözlü sınavda 5 kez başarısız olmuş olan adayın Board sınavına kabul edilebilmesi için tekrar onaylanmış bir göğüs cerrahisi uzmanlık eğitimini tamamlaması gerekir. Toraks cerrahisinde sertifikalar 10 yıl süre için geçerlidir, bu süreden sonra geçersiz olur. On yıllık süreyi doldurmadan da adaylar Boar'un tekrar sertifikalandırma şartlarını yerine getirmek suretiyle başvurarak yeni bir 10 yıllık süre ile sertifikalanabilirler.
İtirazlar
Board'a kural hatası nedeniyle kabul edilmediğini öğrenen adaylar bu durumun kendilerine postalandığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde bir itiraz dilekçesi ile Amerikan Toraks Cerrahisi Boardu'na başvurabilirler. Adaya itiraz işlemleri ile ilgili belgeler postalanacaktır.
Yazılı sınavla ilgili itirazlar adayın sonucu aldığı tarihten sonraki 30 gün içerisinde ve yalnızca (kompüterize yapılan) skorlamanın elle tekrarlanması için yapılabilir. Sözlü sınavla ilgili itiraz ise sadece sözlü sınavın tamamlanmasının hemen ardından tekrar sınav edilme olasılığı için yapılabilir. Kendisine haksızlık yaptığını ve önyargılı davrandığını düşündüğü bir jüri üyesinin bulunduğuna inanan bir aday başka bir jüri üyesi tarafından sınav edilmek isteğinde bulunabilir. Tekrar edilen sınava itiraz edilemez.
Sertifikanın Geçersizleştiği Durumlar
Aşağıdaki durumları gösterenlerin sertifikaları geçerliliğini yitirecektir.
a. Board veya herhangi bir komite tarafından sınavdan önce biliniyor dahi olsa, sınava giriş şartlarının tam olarak yerine getirilmemiş olduğu anlaşılanlar;
b. Amaçlı ya da amaçsız, Board'a yanlış bilgi vermiş olanlar;
c. Jüri kararı ile mahkemede hakkında tutuklanma kararı alınanlar, manevi değerler ile ilgili suçları işlemiş olanlar ve Board'un düşüncesine göre tıbbi pratik ile çatışan suçları işlemiş olanlar;
d. Tıbbi pratiği yapma izni, mesleğiyle ilgili bir hatası nedeniyle uygun otorite ve jüri kakarı bulunan herhangi bir mahkeme veya bir yapı tarafından elinden alınmış, disiplin suçu almış olanlar;
e. İlaç bağımlılığı öyküsü olanlar veya sertifika aldıktan sonra bağımlı hale gelip bu durumu Board'a bildirmemiş olanlar.
Avrupa Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahları Boardu
Avrupa'da Board çok yenidir, ilk Board sınavları 1997 yılında yapılmıştır. Avrupa Boardu'nda Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi ayrı ayrı değerlendirilmekte ve ayrı sınavlar uygulanılmaktadır. Avrupa adı altında yalnızca Avrupa Topluluğu ülkeleri yer almaz, burada sözü edilen kıta Avrupasıdır. Türkiye'nin bu anlamda konumu açıktır ve Avrupa Boar'unun hazırlıkları esnasında ülkemizdeki Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitimleriyle ilgili oldukça kapsamlı sorular hazırlanmış ve Göğüs Cerrahisi ile ilgili durum bu yazının yazarı tarafından rapor edilmiştir. Boar'un yapmış olduğu sunumların tamamında Türkiye'deki durum tüm diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte verilmektedir.
Avrupa Board sınavının amacı Avrupa Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisinde tüm Avrupa tarafından kabul edilen bir standartın saptanmasıdır. Standartlar mümkün olduğunca yüksek olarak görülmek istense de amaç yalnızca bir azınlığın başarabileceği mükemmeliyet seviyesinde bir sınav yapmak değildir. Sınav dışlayıcı olmayı amaçlamamaktadır. Amaç belirli bir seviyede bilgi ve yeterliliğe sahip cerrahların tüm Avrupa'da bağımsız şekilde çalışmaya uygun olduğunun kabulü anlamına gelen Board sertifikası ile ödüllendirilmesidir.
Adaylardan beklenilen üç ayrı bilgi seviyesi vardır.
Temel bilgilere sahip olması beklenen konular: tüm kardiyovasküler ve torasik anatomi ve fizyoloji ile dala yönelik araştırma ve tedavi yöntemleri.
İyi derecede bilgi sahibi olması beklenen konular: göğüs ve kalp-damar cerrahi pratiğinin tüm yönleri
Ayrıntılı bilgi sahibi olması beklenen konular: kişisel olarak pratikte çalışmak istedikleri hasta grubunun değerlendirilmesi, seçimi, operatif tedavisi, postoperatif bakımı ve her türlü cerrahi yaklaşım yöntemleri.
Sınav Yapıcılar (Jüri Üyeleri)
Her sınav için Board kıdemli bir cerrahı başkan olarak atar. Göğüs cerrahisi sınavında 5'i göğüs cerrahisi 1'i kalp-damar cerrahisi listesinden seçilen, kalp-damar cerrahisi sınavında 5'i kalp-damar cerrahisi, 1'i göğüs cerrahisi listesinden seçilen 6 üye yer alır. Jüri üyelerinin listesi göğüs ve kalp-damar cerrahisinin tüm yönlerini ve Avrupa içerisindeki tüm coğrafik bölgeleri temsil edecek şekilde hazırlanır.
Adaylar
Adayların başvuruları sınava girmeye uygun olup olmadıkları yönünden değerlendirilecektir. Eğer aday kendisini konjenital kalp cerrahisi veya özefagus cerrahisi gibi özel bir alanda yetiştirmiş ise bu durumu sınavdan önce Board'a bildirmelidir. Gerek jüri üyeleri, gerekse diğer materyaller buna uygun olarak hazırlanacaktır. Bunun aksine, aday periferik vasküler cerrahi, pediyatrik cerrahi veya özefagiyal cerrahi uygulamayacak ise jüri üyeleri bu konuda adayın iyi düzeyde bilgi sahibi olmasını bekler fakat ayrıntılı bilgiler beklemez.
Sınav Board, sınavları ESTS ve EACTS kongrelerine gelecek şekilde düzenler.
Sınav tamamen sözlüdür ve her biri 30 dakika olan 3 bölümden oluşur. Bundan önce 1 saatlik bir zaman süresi içerisinde aday basılı bir literatürden bir makaleyi çalışma fırsatına sahip olacaktır.
Her bölümde 2 jüri üyesi yer alır. İlk 15 dakika biri diğer 15 dakika diğeri soru yöneltir. Böylece aday herhangi özel bir sıra olmaksızın 6 jüri üyesinin tamamı tarafından sınav yapılır.
Bölüm A: Klinik Olgular
Adaya özet klinik öykü ve bulguları içeren yazılı materyal verilir. Ayrıca, olguya uygun bazı raporlar, röntgen filmleri, BT, eko, anjiyografiler v.b. gibi materyeller de verilebilir. Adaya sözlü olarak bunlarla ilgili özellikle konunun pratik yönleri, klinik karar verme, tedavi seçenekleri ve komplikasyonların tedavisi üzerine yoğunlaşan sorular sorulur.
Bölüm B: Sözlü Sınav
Sınavın bu bölümünde tüm jüri üyeleri katılır. Bu bölüm temel bilgi, temel bilimlerin gerekli şekilde değerlendirilişi, teori, tanı, olgu seçimi ve tedavi sonuçları üzerine yoğunlaşacaktır.
Bölüm C: Literatür tartışması
Sorular verilen makale ile başlayabilir ancak adayın güçlü ve zayıf noktalarının değerlendirilebilmesi için jüri tarafından herhangi bir yöne götürülebilir. Bu bölümün esas amacı basılı verilerin yorumlanması ve pratiğe uygulanması ve klinik cerrahideki ilgilerini anlama yeteneğini test etmektir.
Düzeltmeler
Bölüm 1: Board Sınavına Kabul Edilme Şartları
Madde 1: Eğitimini Avrupa ülkelerinde yapmış, o ülkenin eğitim kriterlerini yerine getirmiş olmak.
Madde 2: Eğitimlerini Avrupa dışında tamamlamış adaylar eğitim kayıtlarını Avrupa ülkelerinden birinde kabul ettirdikten sonra Avrupa Board'u için başvurabilirler.
Madde 3: Sertifikalandırma yalnızca kardiyak veya genel göğüs cerrahisi olarak yapılabilir.
Madde 4: Bu uzmanlık dalları genel damar cerrahisi gibi tıbbı diğer dalları içerisinde yapılıyor olabilir. Bu durumda adayın sınava kabul edilebilirliği Avrupa kurallarına uygun olarak değerlendirilir.
Madde 5: Uzmanlık eğitiminin süresi en az altı yıl olmalıdır.
Madde 6: En az iki yıl süreyle, akut cerrahi aciller, travma ve bazı genel operatif deneyimleri içeren cerrahinin genel konularında eğitim görmüş olmak.
Madde 7: Başvuru sırasında kardiyak ve/veya göğüs cerrahisinde en az dört yıl eğitim görmüş olmak.
Madde 8: Kardiyak cerrahi için başvurularda, uygun dağılımda 150 açık ve kapalı kardiyovasküler operasyonun primer operatör olarak gerçekleştirildiği belgelenmelidir.
Madde 9: Göğüs cerrahisi için başvurularda, uygun şekilde dağılımlı açık ve torakoskopik 100 torasik operasyonun primer operatör olarak gerçekleştirildiği belgelenmelidir.
Madde 10: Her iki kategoride de adaylar ilgili dallarda yeterli bilgi ve deneyime sahip olduklarını göstermelidirler. Göğüs cerrahisine başvuran adaylar için endoskopi, solunum fonksiyon testleri, torasik görüntüleme ve diğer tanı yöntemleri ile ilgili yeterli bilgiler demonstre edilmelidir.
Kardiyak cerrahi için başvuranlar EKG, eko Doppler, kardiyak kateterizasyon, kardiyovasküler görüntüleme, egzersiz testleri ve diğer tanı yöntemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar.
Madde 11: Öncelikli çalışma alanı hangisi seçilirse seçilsin, adaylar her iki ana dalın prensiplerini yeterli şekilde anlamış ve ilgili temel bilimler hakkında tam bir bilgiye sahip olmuş olmalıdırlar.
Tüm çalışma alanlarında, adaylar olgu seçimi ve hasta bakımının pre-, intra- ve postopiratif fazları hakkındaki yeterliliklerini göstermelidirler.
Suni ventilasyon, resusitasyon, santral venöz kateterizasyon, pulmoner arter kateterizasyonu, acil pacing, yardımcı araçlar ve diğer tekniklerde birinci derecede deneyim gereklidir.
Organ transplantasyonu hakkında temel bilgilere sahip olunması beklenir.
Madde 12: Adaylar hakemli dergilerde yayınlanmış veya bilimsel derneklerin toplantılarında sunulup özet olarak basılmış olan, dallarıyla ilgili en az üç orijinal çalışma yapmış olduklarını belgelemelidir.
Bölüm II: Sınavın Gerçekleştirilmesi
Madde 13: Adayın başvuru sırasında bulundurması gerekenler: Pasaport, uzmanlık belgesi, tıp doktoru diploması, kendi ülkesinde uzmanlığının kabul edildiğine ait belge, tam bir CV, eğiticisinden alacağı genel cerrahide geçirdiği süre, kendi dalında geçirdiği sürelerin karışımı (göğüs, kardiyak, pediyatrik, transplantasyon vs.) belgeleri, katıldığı toplantı ve kursların listesi, sunum ve basılı makalelerinin listesi. Bu başvurular ile Board adayın sınav için uygunluğuna karar verecektir.
Madde 14: Kabul edilen adaylar İngilizce olarak genel göğüs cerrahisi veya kardiyak cerrahide formal sınava alınacaklardır.
Madde 15: Sınav Board tarafından seçilen jüri üyeleri tarafından yapılır. Jüri en az 6 kişiden oluşur.
Aday eğer isterse jüri üyelerinden en az biri adayın ana dilini konuşan biri olacaktır.
Madde 16: adaylara sınav hazırlığı için yararlanacakları kitap ve dergi isimleri verilecektir ancak jüri üyeleri bunların dışına çıkabilir.
Madde 17: Board'un vermiş olduğu karar nihaidir ve itirazlar dikkate alınmaz. Bir sınav için ödenilen ücret ile daha sonraki iki sınava ücretsiz girilebilir.
Madde 18: Board, sınavı farklı yerlerde ihtiyaca göre yılda en az bir kez düzenler.
Madde 19: Board'un kuruluş tarihinde akademik, üniversite veya özel çalışma olsun her türlü şekilde en az 5 yıl süreyle tek başına sorumluluk almış olarak pratikte bulunan ve Board'a seçilme kriterlerini taşıyan cerrahlar sınav olmaksızın bu haktan yararlanabilirler. Bu seçenek Board'un kuruşundan sonraki üç yıl için geçerlidir. Son karar Board tarafından verilecektir.
Madde 20: Board tarafından onaylanan cerrahlar Fellow of the Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (FETCS) diploması alacaktır.